PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Wielokryteriowy model oceny ofert w świetle nowelizacji Prawa zamówień publicznych na przykładzie usług ochrony

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy podjęto próbę oceny roli wielokryteriowego modelu oceny ofert jako aktywnego instrumentu oddziaływania zamawiających na przedmiot zamówień publicznych. Zwrócono uwagę na nowelizację przepisów Prawa zamówień publicznych oraz konsekwencje z niej wynikające dla uczestników procedury zamówień publicznych. Analizę przeprowadzono na przykładzie usług ochrony osób i mienia. Przedstawiono stan zamówień publicznych w branży przed i po nowelizacji, a więc de facto wpływ nowelizacji Pzp na zmianę struktury realizowanych przetargów publicznych. W opracowaniu wykorzystano fachową literaturę prawną, sprawozdania UZP, raporty innych autorów oraz własne badania oparte na danych z pierwszego kwartału 2015 r., pochodzące z Biuletynu Zamówień Publicznych.
EN
In the paper, the role of a model of the most economically advantageous offer as an active tool of decision making by public entities is presented. Special attention is paid to the amendment of the Law of public procurement in this area. The work analyzes the legal framework for public procurement in relation to methods of awarding contracts on the example of persons and property services. The exploratory study intended to explain how the last changes in public procurement system influenced structure of public contracts. Analysis is based on the findings of the other authors, reports of Public Procurement Office, legal regulations and own study which used data coming from the Bulletin of Public Procurement. 
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
  • Biuletyn Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl [data dostępu: 10.05.2015].
  • Mazurek G., Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – K=komentarz praktyczny, Presscom, Wrocław 2014.
  • Olszewska-Stompel J., Stompel M., Prawo zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2013.
  • Piróg J., Prawo zamówień publicznych – Komentarz, wyd. 13, C.H. Beck, Warszawa 2015.
  • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r., UZP, Warszawa 2014.
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1232).
  • Wysocki J., Praktyki stosowane w zamówieniach publicznych na usługi ochrony, „Przetargi Publiczne” 2014, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_539
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.