PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Wzmocnienie ochrony konsumentów niewypłacalnych touroperatorów w Polsce a koncepcja utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzono analizę funkcjonujących w wybranych krajach UE i w Polsce rozwiązań w zakresie ochrony klientów niewypłacalnych touroperatorów oraz możliwości wykorzystania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w tworzeniu nowego systemu gwarancyjnego w turystyce. Polski system ochrony konsumentów usług turystycznych nie odbiega znacząco od rozwiązań stosowanych w innych krajach UE: zapewnia pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej oraz zwrot wniesionych wpłat odpowiadających niezrealizowanej części usługi w razie niewypłacalności organizatora. Jedyną i istotną różnicą jest brak możliwości kompensaty niewypłacalności touroperatora przez instytucję gwarancyjną w formie turystycznego funduszu gwarancyjnego. Autorki przyjęły tezę, iż powierzenie UFG zadań właściwych dla turystycznych funduszy gwarancyjnych stanowiłoby efektywne wzmocnienie systemu bezpieczeństwa finansowego rynku turystycznego. Doświadczenia zebrane w trakcie ponad 20-letniej działalności UFG mogą zostać wykorzystane do stworzenia efektywnego mechanizmu uzupełniającego ochronę konsumentów usług turystycznych, pozwalającego na pełną realizację dyrektywy 90/314/EWG z 1990 r. dotyczącej zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Działania w tym kierunku są tym bardziej istotne, iż Rada Unii Europejskiej w grudniu 2014 r. przyjęła porozumienie ogólne w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych.
EN
In the paper the analysis of the solutions existing in Poland regarding clients’ protection of insolvent tour-operators has been carried out. Furthermore, the need to create the touristic guarantee fund as a crucial element to strengthen the rights of clients using services of touristic operators has been presented. Polish system of protection of tourist services consumers is not significantly different to the modes adopted in other EU countries: it guarantees covering costs of return trips from tourist events and compensates prepaid payments corresponding to not realized part of the tourist event in case of a tour-operator’s insolvency. The only one, however significant, difference is the lack of a tour-operator’s insolvency compensation provided by a guarantee institution in a form of the touristic guarantee fund. The authors of this paper assumed that allocation of tasks dedicated to a touristic guarantee fund in the Insurance Guarantee Fund (IGF) could effectively strenghten financial security system and trust to the tourist market in Poland in general. IGF’s twenty-five years experience in dealing with insolvencies on insurance market may constitute an appropriate basis to create effective supplementary mechanism of the tourist services consumer protection. Moreover, it will allow Poland to complete implementation of the 90/314/EEC directive of 1990 concerning organized travels, vacation and trips as well as to meet EU requirements in this field. Activities in this scope are all the more justified as the European Union Council adopted a general agreement on new directive regarding tourist events and arranged tourist services in December 2014.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
References
 • Betlej A., Polska potrzebuje promocyjnej kuracji, „Puls Biznesu”, 19 marca 2014, www.pb.pl/3604016,98356,polska-potrzebuje-promocyjnej-kuracji [data dostępu: 24.04.2015].
 • Betlej A., Upadłość biur podróży a ochrona interesów klientów, „INFOS BAS Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, 12 września 2012, nr 16(130), Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.
 • Bober P., Analiza zmian na polskim rynku touroperatorów i pośredników turystycznych w latach 2007–2013, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 65.
 • Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, stan na 31 stycznia 2013 r., https://turystyka.gov.pl/ceotipt/statystyki/statystyka/13/drukuj/1 [data dostępu: 27.04.2015].
 • Ciura G. (red.), Konferencja „System zabezpieczeń finansowych w turystyce – propozycje rozwiązań”, Warszawa, 25 listopada 2014 r., Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015.
 • Dyrektywa Rady 90/314 z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. WE L 158 z 23 czerwca 1990 r.).
 • Janocha M., Ochrona praw konsumenta będącego stroną umowy o imprezę turystyczną, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW” 2013, t. 4 [http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/397, data dostępu: 24.04.2015].
 • Jezierska A., Wzmocnienie ochrony konsumentów usług turystycznych, 2015, www.rynek-turystyczny.pl/artykul/18746/wzmocnienie-ochrony-konsumentow-uslug-turystycznych.html [data dostępu: 05.05.2015].
 • Monkiewicz M., Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a system gwarancyjny pewności ochrony ubezpieczeniowej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
 • Monkiewicz M., Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne na rynkach światowych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2007.
 • Projekt założeń do Projektu ustawy o turystycznym funduszu gwarancyjnym, 17 kwietnia 2013, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/159829/159830/159831/dokument71554.pdf [data dostępu: 28.04.2015].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2013 r., poz. 511).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych [Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2013 r., poz. 510].
 • Sobolewski H., Bober P., Touroperatorzy w Polsce a wartość przedsiębiorstw turystycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 64/1 [http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-427.pdf, data dostępu: 28.04.2015].
 • Sobolewski H., Bober P., Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem w działalności touroperatora, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 73.
 • Statystyka niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w latach 1999–2014 (liczba niewypłacalności/liczba przypadków sprowadzania turystów), 2015, www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=http%2F%2Fwww.legislacja.rcl.gov.pl%2Fdocs%2F%2F2%2F12268150%2F...%2Fdokument145220.do%2C [data dostępu: 28.04.2015].
 • Szypuła G., Turystyka rośnie szybciej niż gospodarka, 20 kwietnia 2015, www.rp.pl/artykul/1194955.html [data dostępu: 24.04.2015].
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2011 r., nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.; t.j. z 26 marca 2013 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 392).
 • Wanat-Połeć E., Sordyl G., Rola UFG w zmieniających się warunkach rynku ubezpieczeniowego, „Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2013, Vol. XLVII, z. 3.
 • Working Document on the Council Directive 90/314 of 13 June 1990 on Package Travel,Package Holidays and Package Tours, Bruksela, 26 lipca 2007, www.eu-consumer-law.org/consumerstudy_part2b_en.pdf [data dostępu: 28.04.2015].
 • Zawistowska H., Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów w państwach członkowskich UE, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka – Kraków 2008 [http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/zaklad_prawa/turystyka_a_prawo/21-hanna_zawistowska.pdf, data dostępu: 28.04.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_633
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.