PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Ubezpieczenia od ognia nieruchomych obiektów zabytkowych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na terenie Polski jest zlokalizowanych wiele obiektów zabytkowych. Wśród wielu zagrożeń dotyczących tych obiektów najważniejsze jest zagrożenie pożarowe. Celem artykułu jest określenie ogólnych warunków ubezpieczenia nieruchomych obiektów zabytkowych, głównie zamieszkałych przez ludność w miastach. W artykule została wykorzystana statystyka Państwowej Straży Pożarnej w zakresie pożarów obiektów nieruchomych. Z przeprowadzonych badań wynika, że zachodzi pilna potrzeba objęcia obowiązkową ochroną ubezpieczeniową nieruchomych obiektów zabytkowych.
EN
On Polish territory, there are many historic buildings. Among many risks related to these objects, one of the most important is the threat of fire. The purpose of this article is to define the general terms and conditions of insurance of historic real estate, mainly inhabited by the population in cities. In the article, we use statistics of the State Fire Service for fires of historic real estate. Studies show that there is an urgent need for the mandatory insurance coverage of historic real estate.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie: czym jest muzeum dzisiaj? „Muzealnictwo” 2008, t. 49.
 • Kiziniewicz A., Szacowanie i optymalizacja zabytków i zabytków przemysłowych, „Nieruchomości” 2014, nr 1.
 • Leszczyński M., Ochrona zabytków sztuki sakralnej w świetle aktualnego prawa kościoła katolickiego, „Muzealnictwo” 2008, nr 49.
 • Manikowska E., Kopania I. (red.), Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego: archeologia, etnografia, historia sztuki, t. 1, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.
 • Murzyn-Kupisz M., Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, „Zarządzanie Publiczne” 2014, nr 2.
 • Nekarda Trepka J., Propozycja standardu ochrony zabytków w planowaniu przestrzennym, „Urbanista” 2007, nr 10.
 • Niciński K., Sałaciński K., Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Poradnik dla organów administracji publicznej i zarządzania kryzysowego, Kraków 2009.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651).
 • Pawlikowska-Piechotka A., Walory artystyczne i kulturowe w wycenie nieruchomości zabytkowej, „Wycena” 4/51.
 • Pawlikowska-Piechotka A., Zabytkowe kamienice na rynku nieruchomości, „Wycena” 3/54.
 • Pławski P., Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych, KW PSP, Łódź 2009a.
 • Pławski P., Skala zagrożeń pożarowych w sakralnych obiektach zabytkowych, Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP, Łódź 2099b.
 • Reurbanizacja – ochrona śródmieść w zrównoważonym rozwoju zwartych miast, „Urbanista” 2008, nr 3.
 • Rocznik Statystyczny GUS, 2013.
 • Socha M., Zintegrowana opieka nad zabytkami w jednostkach samorządu terytorialnego. Zabytki na Mazowszu 2012, „Rocznik Konserwatorski” 2013.
 • Święch J., Zagrożenia w polskim muzealnictwie skansenowskim, „Cenne Bezcenne Utracone” 2003, nr 5.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
 • Witwicki M.T., Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do rejestru zabytków, „Ochrona Zabytków” 2007, nr 1.
 • Wojtaszek P., Procedury dotyczące stosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych w obiektach zabytkowych wynikające z przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, Kraków 23–25 września 2009 (maszynopis).
 • Zeidler K., Społeczna świadomość problemu ochrony dziedzictwa kultury. Kilka uwag wprowadzających (Komunikat), „Apelacja Gdańska” 2005, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_673
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.