PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Sieciowe uwarunkowania kształtowania strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wybór strategii przedsiębiorstwa funkcjonującego w otoczeniu sieciowym odbywa się na podstawie oceny możliwości uzyskania dostępu do kluczowych zasobów i kompetencji oraz w kontekście nawiązywania relacji wewnętrznych i zewnętrznych z uczestnikami sieci. Zarządzanie organizacją sieciową wiąże się z aktywizowaniem uczestników sieci, wydobywaniem potencjału kombinacyjnego sieci oraz kształtowaniem jej spójności. Celem artykułu jest ukazanie zmian zachodzących w tworzeniu i realizacji strategii organizacji sieciowej. W opracowaniu omówiono uwarunkowania kształtujące podejście strategiczne w zarządzaniu organizacją sieciową, oparte coraz częściej na rezygnacji z bezpośredniej walki konkurencyjnej na rzecz podejmowania współpracy i nawiązywania różnych form relacji w kształtowaniu i realizacji strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa.  
EN
Management strategies with respect of a networked organization are chosen on the basis of assessment of access to key resources and competences, and in the context of internal and external relationships with other network participants. Management of a networked organization requires activation of all network participants, exploiting the combined potential and enhancing the cohesion. The study aims to show changes observed in the field of development and implementation of network management systems. The article discusses factors determining an approach to network management which tends to abandon direct competitive struggle for the benefit of cooperation and other forms of collaborative relationships. 
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Achrol R.S., Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing: Toward a Network Paradigm, “Academy of Marketing Science Journal” 1997, Vol. 25, No. 1.
 • Bianchi P., Bellini N., Public Policies for Local Networks of Innovators, “Research Policy” 1991, No. 20(5).
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Easton G., Araujo L., Market Exchange, Social Structures and Time, “European Journal of Marketing” 1994, No. 28(3).
 • Grandori A., Soda G., Inter-Firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms, “Organization Studies” 1995, No. 16(2).
 • Grądziel L., Organizacje sieciowe jako element rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 2012, http://grzadziel.pl/blog/organizacje-sieciowe-jako-element-strategii-rozwoju-malych-i-srednich-przedsiebiorstw [data dostępu: 10.04.2015].
 • Grudzewski W.M., Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 3.
 • Hakansson H., Snehota I., No Business is an Island: the Network Concept of Business Strategy, “Scandinavian Journal of Management” 2006.
 • Jarillo C., On Strategic Networks, “Strategic Management Journal” 1988, Vol. 9, No. 1.
 • Jędralska K., Kosiń P., Zarządzanie przez controlling w sieci wartości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 • Johanson J., Mattsson L.G., Marketing Investments and Market Investments in Industrial Networks, “International Journal of Research in Marketing” 1985, No. 2.
 • Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-opting Customer Competence, “Harvard Business Review” 2000, No. 78(1).
 • Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganiza¬cyjna, Difin, Warszawa 2012.
 • Thorelli H.B., Networks Between Markets and Hierarchies, “Strategic Management Journal” 1986, No. 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_759
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.