PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Bank na rynku kapitału wysokiego ryzyka. Postulaty aktywnego uczestnictwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Banki podejmują się aktywności na rynku kapitału wysokiego ryzyka jedynie w ograniczonym zakresie. Jest to spowodowane przyjętą ostrożną polityką kredytową, trudnościami w oszacowaniu ryzyka, brakiem zabezpieczeń czy brakiem zaufania do nowego lub innowacyjnego przedsiębiorcy. Jednak aby zapewnić rozwój przedsiębiorczości, a wraz z nią rozwój gospodarczy kraju, nie powinny w swoich działaniach ograniczać się tylko do kredytowania lub organizowania kapitału. Same powinny być bardziej aktywne przez tworzenie i zarządzanie funduszami wysokiego ryzyka. Jest to uzasadniony postulat, zważywszy na możliwości finansowe największych banków w Polsce oraz ich rozwinięte departamenty bankowości inwestycyjnej dysponujące kapitałem intelektualnym i możliwościami organizacyjnymi.Celem artykułu jest prezentacja prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności banków na rynku kapitału wysokiego ryzyka oraz ocena ich aktywności na tym rynku. Ponadto istotne jest ukazanie rynku kapitału wysokiego ryzyka jako obszaru o dużym potencjale rozwojowym dla działań realizowanych w zakresie usług bankowości inwestycyjnej w największych krajowych bankach komercyjnych.
EN
The leading role of a bank as a primary financing institution of the enterprises’ needs is not to undermine. Banks, fulfilling the lender function and an intermediary on financial market, support entrepreneurs in financing their business initiatives. However, the problem faced by entrepreneurs is, on the one hand, raising capital to start up their own business, and on the other the implementation of innovative projects that carry a high risk. Venture capital/private equity, business angels or seed funds, creating a high-risk capital market try to meet such needs.Banks undertake the activity on this market only to a limited extent. This is due to cautious lending policy adopted, difficulties in assessing risk, lack of security or lack of confidence to the new or innovative entrepreneurs. However, to ensure the development of entrepreneurship, and along with it the economic growth of a country, they should not limit in their activities to crediting or organizing capital. They themselves should be more active by creating and managing high-risk funds. It is a legitimate postulate, considering the financial possibilities of the largest banks in Poland and their developed investment banking departments, condusive an intellectual capital and organizational possibilities.The aim of the study is to present the legal and economic determinants of banks’ activities on the high-risk capital market and the evaluation of their activities on this market. The paper also aims to show the high-risk capital market as an area with great development potential for the activities carried out in the field of investment banking services in major domestic commercial banks.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. U. UE L174/1 z dnia 1 lipca 2011 r.).
 • European Private Equity Activity. Report 2014, www.evca.eu [data dostępu: 30.05.2015].
 • Gladstone D., Gladstone I., Venture Capital Handbook. An Entrepreneur’s Quide to Raising Venture Capital, Financial Times Prentice Hall, London – New York 2002.
 • Gompers P.A., Lerner J., The Venture Capital Cycle, The MIT Press, New York 2004.
 • Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Hellmann T., Lindsey L., Puri M., Building Relationships Early: Banks in Venture Capital, “The Review of Financial Studies” 2008, Vol. 21, No. 2.
 • Łukasik G., Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Panfil M., Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Mozalewski M., Kapitał wysokiego ryzyka, PWE, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz. U. UE L115/1 z dnia 25 kwietnia 2013 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L176/1 z dnia 27 czerwca 2013 r.).
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce (lata 2008–2013), NBP, Warszawa.
 • Sobańska-Helman K., Sieradzan P., Investycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013.
 • Zapadka P., Usługi bankowości inwestycyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Zasępa P., Przeprowadzanie dezinwestycji przez fundusze venture capital, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004, nr 146, poz. 1546 ze zm.).
 • www.eif.org [data dostępu: 02.11.2015].
 • www.kfk.org.pl [data dostępu: 02.11.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.