PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Źródła finansowania spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010–2013

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają coraz większą rolę w gospodarce. Starają się pozyskiwać coraz więcej funduszy z różnych źródeł. Jednym z nich jest emisja akcji na rynku NewConnect. W artykule przedstawiono sposoby finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP, które w latach 2010–2013 były na rynku NewConnect. Zostały także zaprezentowane ich wskaźniki zadłużenia, dzięki którym można ocenić sytuację firm.
EN
Micro-, small- and medium-sized enterprises play an increasingly important role in the economy. They are trying to raise more funds from different sources. One of them is the issue of shares on the NewConnect market. The article presents ways of financing the SMEs sector, which in 2010–2013 were on the NewConnect market. They were also presented their debt ratios by which companies can assess the situation.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2000.
 • Biuletyny Statystyczne NewConnect z lat 2010–2013.
 • Dębski W., Zarządzanie finansami, t. 1: Instrumenty finansowe, analiza finansowa, planowanie finansowe, efektywność inwestycji, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997.
 • Kaczmarek T., Finanse przedsiębiorstw: teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Kordela D., NewConnect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Matejun M., Szymańska K., Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, „Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach”, Difin, Warszawa 2012.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2010, Vol. 6, nr 3.
 • Myers S., Capital structure puzzle, 1984, www.nber.org/papers/w1393.pdf [data dostępu: 10.10.2015].
 • Nowak M., Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie „Studia Lubuskie”, Sulechów 2005.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
 • Szyszko J., Szczepański J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 • Zadura-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, PARP, Warszawa 2014.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Konwaluk A., Wykorzystanie i ocena wybranych form finansowania w małych firmach transportowych, „Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 • Ziemba M., Ocena atrakcyjności źródeł finansowania działalności podmiotów sektora MSP, „Folia Oeconomica” 2010, Vol. 260.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.