PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Antykryzysowa polityka fiskalna – cele, uwarunkowania i instrumenty

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zmian w szeroko pojętym systemie finansowym z perspektywy oceny skutków kryzysu finansowego i gospodarczego. W opinii autorki istotne jest podjęcie próby odpowiedzi na pytania, czy i w jakim kierunku powinny zostać przeprowadzone zmiany w zakresie optymalizacji polityki fiskalnej, która zapewne ulegnie zmianie, gdy będzie rozpatrywana z punktu widzenia utrzymania stabilności fiskalnej i potrzeby utrzymania dodatniego wzrostu gospodarczego w nowych uwarunkowaniach postkryzysowych. Istnieje dosyć bogaty zestaw wyników badań i pozycji literatury przedmiotu, w których zostały zamieszczone rozważania dotyczące wpływu kryzysu finansowego na zmiany w stanie finansów publicznych (general government). Istotne wydaje się zwrócenie uwagi na kilka najważniejszych aspektów tego zagadnienia oraz dokonanie oceny wpływu proponowanych nowych rozwiązań na stan finansów publicznych w przyszłości. 
EN
The purpose of this article is to present changes to the broad financial system, consisting of financial system market and public finance sector from the perspective of effects evaluation of the financial crisis. In the opinion of the author it seems to be fundamental to answer the question whether and in which direction should changes be carried out in the area of fiscal policy optimization, which probably is going to change, when it is considered from the point of bearing the fiscal stability and economic growth in new post-crisis conditions. There are sets of investigation results and literature positions, including thoughts on financial crisis influence on changes of public finances (general government). It seems important to draw attention to some aspects of this issue, as well as to assess the impact of new solutions proposed to public finance in the future. 
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Alesina A., Giavazzi F. (eds.), Fiscal Policy after the Financial Crisis, NBER Working Paper Series, 2013.
 • Alińska A., Życie na kredyt – przywilej czy konieczność, [w:] J. Osiński (red.), Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015.
 • Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.
 • Chądzyński M., Niski dług to szczepionka na spowolnienie, „Dziennik Gazeta Prawna”, 16.07.2015.
 • Chojna-Duch E., Zasady stabilności fiskalnej – kilka refleksji, [w:] A. Alińska (red.), Eseje o stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Correia I., Farhi E., Nicolini J.P., Teles P., Unconventional Fiscal Policy at the Zero Bound, “NBER Working Paper” 2011, No. 16758.
 • Grauwe P. de, Foresti P., Fiscal Rules, Financial Stability and Optimal Currency Areas, “CESIFO Working Paper” 2015, No. 5390.
 • Huttln P., Schoenmaker D., Should the ‘Outs’ Join the European Banking Union?, Working Paper 2016/03, Bruegel.
 • Krawczyk M., O neutralności długu publicznego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007.
 • MF, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016–2019, Warszawa 2015.
 • Millet D., Toussaint E., Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012.
 • Rodrik D., How Far Will International Economic Integration Go?, “Journal of Economic Perspectives” 2000, Vol. 14, No. 1, DOI: dx.doi.org/10.1257/jep.14.1.177.
 • Schoenmaker D., The Financial Trilemma, “Economics Letters” 2011, Vol. 111(1), DOI: dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2011.01.010.
 • Włodarczyk P., Stabilność fiskalna – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995–2009, NBP Warszawa 2011.
 • Wyplosz Ch., Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences, [w:] A. Alesina, F. Giavazzi (eds.), Fiscal Policy After the Financial Crisis, NBER Working Paper Series, 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.