PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Gospodarcze skutki polityki podatkowej na Węgrzech w latach 2008–2014

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest rozpoznanie wpływu zmian w polityce podatkowej Węgier w latach 2008–2014 na sferę realnej gospodarki. Podatkowe rozwiązania wprowadzone w tym kraju były i są przedmiotem krytyki ze strony instytucji międzynarodowych. Zarzuty dotyczą m.in. uchybień zobowiązań nałożonych przez unijne przepisy, dyskryminacji podmiotów zagranicznych, zniekształcenia konkurencji, nadmiernego obciążenia osób o najniższych dochodach. Przedstawione w opracowaniu rozważania i analizy pozwalają wskazać na zależność między prowadzoną polityką podatkową Węgier a kształtowaniem się sytuacji gospodarczej tego kraju. Zaznacza się jednak, że do oceny takiej należy zawsze podchodzić z pewną ostrożnością, gdyż na skutki zmian w polityce podatkowej mają wpływ również inne uwarunkowania instytucjonalne. 
EN
The aim of this article is to recognize the influence of changes in fiscal policy in Hungary in the years 2008–2014 on the sphere of the real economy. The tax solutions introduced in this country were and are the subject of international institutions’ criticism. The allegations concern, among others, failures to fulfill the obligations imposed by the EU legislation, discrimination against foreign companies, distortion of competition, excessive burden on the citizens with the lowest incomes. Discussion and analysis, presented in the article, help to identify the relationship between the Hungarian fiscal policy and the evolution of the economic situation of this country. It is noted, however, that such an assessment should always be approached with some caution, since the effects of changes in tax policy affect also other institutional conditions.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • „Biuletyn Ekonomiczny”, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2014, nr 7.
 • „Biuletyn Ekonomiczny”, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2014, nr 12.
 • „Biuletyn Ekonomiczny”, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2015, nr 1.
 • „Biuletyn Ekonomiczny” Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2015, nr 5.
 • „Biuletyn Ekonomiczny” Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2015, nr 6.
 • „Biuletyn Ekonomiczny”, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2015, nr 7.
 • Biuletyn Ekonomiczny”, Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie, 2015, nr 8.
 • Doing Business 2008, Report, The World Bank, Washington, www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB08-FullReport.pdf [data dostępu: 10.10.2015].
 • Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency. Comparing Business for Domestic Firms in 189 Economies, A World Bank Group Flagship Report, Washington, 12th edition, openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20483/DB15-Full-Report.pdf?sequence=1 [data dostępu: 10.10.2015].
 • EBC, Raport o konwergencji, Frankfurt n. Menem 2014.
 • EC, Recommendation for a Council Recommendation on the 2015 National Reform Programme of Hungary and delivering a Council Opinion on the 2015 Convergence Programme of Hungary, Brussels, 2015 COM(2015) 266 final.
 • Eurostat, ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 28.07.2015].
 • Grzegorczyk M., Kapitał w tranzycie, 2012, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/liczenie-inwestycji-czyli-ile-jest-ziarnek-piasku [data dostępu: 28.07.2015].
 • Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1980.
 • Hungarian Central Statistical Office, www.ksh.hu [data dostępu: 28.07.2015].
 • IMF, Hungary. IMF Country Report 2015, Washington, No. 15/92.
 • Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2012.
 • Kublik A., Węgry planują obniżkę podatków. Finansowy sukces Orbana, „Gazeta Wyborcza”, 18.05.2015.
 • Magyar Nemezeti Bank, mnb.hu [data dostępu: 02.08.2015].
 • Moździerz A., Kraje Grupy Wyszehradzkiej, [w:] S. Owsiak (red.), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, PWE, Warszawa 2016.
 • Moździerz A., Tax Policy and Income Inequality in the Visegrad Countries, “Journal Naše gospodarstvo / Our Economy” 2015, Vol. 61, No. 6.
 • NBP, Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2012 r., Departament Statystyki, Warszawa 2014.
 • NBP, www.nbp.pl [data dostępu: 28.07.2015].
 • OECD, www.oecd.org [data dostępu: 28.07.2015].
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Rada UE, Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Węgier z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Węgry programu konwergencji na lata 2012–2016, Bruksela, 29.05.2013, COM(2013) 367 final.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 • Stiglitz J.E., Ekonomika sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 • TVN24, Węgry po przewalutowaniu: ulga dla klientów, a w bankach zwolnienia, 2015, tvn24bis.pl.
 • Węgry chcą wprowadzić 35 proc. podatek VAT. Podatek od luksusu, „Gazeta Wyborcza”, 29.07.2013.
 • Wnorowski H., Wpływ podatków na wzrost gospodarczy i konkurencyjność w ujęciu instytucjonalnym, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 4.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (szósta izba) z dnia 10 kwietnia 2014 r. – Komisja przeciwko Węgrom (sprawa C 115/13).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_123
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.