PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Subsydia podatkowe jako forma pomocy publicznej a dług sektora general government

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono wytyczne dla wdrażania art. 107–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z punktu widzenia pomocy podatkowej. Prowadzi to do weryfikacji tezy, że ze względu na wdrożony na szczeblu UE – w odpowiedzi na skutki kryzysu finansowego i gospodarczego – plan naprawy gospodarczej, wsparcie ze strony władz publicznych w formie subsydiów podatkowych stało się najczęściej stosowaną ze względu na wartość formą pomocy publicznej spośród wszystkich form pomocy udzielanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Przyjęcie takiej tezy skłania do postawienia pytania o wpływ pomocy państwa na wielkość zadłużenia sektora finansów publicznych w państwach członkowskich UE, które udzielały pomocy podatkowej. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie modelu regresji liniowej. Zmienną objaśnianą (zmienną zależną Y) jest wielkość długu sektora general government, a zmienną objaśniającą (zmienną niezależną X) są wydatki na pomoc państwa.
EN
This paper discusses guidelines for implementation of art. 107–109 of the Treaty on the Functioning of the European Union, from the perspective of tax aid. This should lead to verification of the thesis that due to economic recovery plan – in response to the effects of the financial and economic crisis – implemented at EU level, the support of the public authorities in the form of tax subsidies has become the most broadly used form of State aid due to the value among all the forms of aid granted by member states of the European Union. The adoption of such a thesis raises the question of the influence of state aid on the size of the general government sector debt in the EU member states, which have provided tax aid. This analysis was carried out based on the linear regression model. The response variable (dependent variable Y) is the size of the general government sector debt, and explanatory variable (independent variable X) is the expenditure on state aid.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
  • Craig P., Búrca G. de, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford University Press, Oxford – New York 2003.
  • Hancher L., The General Framework, [w:] L. Hancher, T. Ottervanger, P.J. Slot (eds.), E.C. State Aids, Sweet & Maxwell, London 2006.
  • Obwieszczenie o zastosowaniu zasad z zakresu pomocy państwa wobec środków dotyczących bezpośredniego opodatkowania działalności gospodarczej (Dz. Urz. WE C 384, 10.12.1998).
  • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane (Dz. Urz. UE, C 83, 30.03.2010).
  • Wyrok Sądu w sprawie T-55/99 Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2000.
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 173-73 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1974.
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-200/97 Ecotrade Srl przeciwko Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), ECR 1998.
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH i Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten, ECR 2001.
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-66/02 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_147
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.