PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Podatkowe instrumenty pomocy publicznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce w latach 2007–2013 dominującą formę ogólnej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis stanowiła pomoc czynna, a nie bierna. Podatkowe i parapodatkowe instrumenty pomocy biernej angażowały w 2013 r. tylko 8,7% udzielonej pomocy ogólnej i 6% pomocy de minimis. Były wykorzystywane głównie w formie ulg i zwolnień podatkowych (A2) przez organy skarbowe oraz JST. Są one używane jako pomoc ratunkowa i restrukturyzacyjna oraz pomoc ukierunkowana prorozwojowo.
EN
During the period 2007–2013 grants were the dominant instrument of state aid and de minimis aid in Poland. They were followed by fiscal (passive) instrument, which accounted for 8.7% of total aid and 6% of de minimis aid in 2013, mainly in the form of tax relief and exemptions (A2) provided by the tax authorities and local government. The instrument was used as rescue and restructuring aid but also as development aid.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
  • Ambroziak A.A., Krajowa pomoc regionalna w SSE w Polsce, OW SGH, Warszawa 2009.
  • Jurkowska-Gomułka A., Wsparcie antykryzysowe czy prorozwojowe: dylematy unijnej polityki pomocy publicznej, [w:] S. Piątek (red.), Rola sektora publicznego w okresie kryzysu, WN Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2014.
  • Komunikat Komisji: Projekt – Zawiadomienie Komisji w sprawie pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, Komisja Europejska, Bruksela, 17 stycznia 2014.
  • Raporty o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w latach 2008–2013, UOKiK.
  • Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w latach 2007–2013, UOKiK.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187, 26.06.2014).
  • Woźniak B., Polityka fiskalna i polityka udzielania pomocy publicznej – relacje, uwarunkowania, [w:] A. Alińska (red.), Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, CeDeWu, Warszawa 2012.
  • Woźniak B., Pomoc publiczna, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, t. 2, WN PWN, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.