PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Determinanty elastyczności przepisów prawa podatkowego (na drodze do poprawy systemu podatkowego)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu poddano analizie problem determinantów elastyczności przepisów polskiego prawa podatkowego. Wychodząc od kwestii uzasadnienia dla stosowania elastyczności w przepisach tego prawa, sformułowano pojęcie tych determinantów, wskazując na czynniki, które będą warunkowały zarówno podjęcie decyzji co do zastosowania odpowiednich środków techniki prawodawczej, jak i ich modyfikację. Sformułowane pojęcie stało się jednocześnie podstawą wykazania determinantów elastyczności przepisów polskiego prawa podatkowego. 
EN
The study analyzed the problem of the determinants of provision flexibility of Polish tax law. The starting point was the justification for flexibility in the area of tax law. It established the concept of flexibility determinants of tax law. Then, the flexibility determinants of tax law for its creation and development were given.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Brzeziński B., Glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2012, II FSK 1747/10, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2013, z. 5.
 • Brzeziński B., O idei uproszczenia prawa podatkowego, [w:] T. Dębowska- Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999.
 • Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Podstawowe kierunki reformy ogólnego prawa podatkowego, [w:] Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe. Księga jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2002.
 • Kosikowski C., Zmiana systemu podatkowego w Polsce (uwagi metodologiczne i merytoryczne), „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 1999, nr 1.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2001.
 • Leszczyński L. (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie: aksjologia, konstytucja, integracja europejska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.
 • Piszko R., Prawo a normy pozaprawne. Typy relacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U., nr 100, poz. 908).
 • Uchwała NSA z dnia 27 lutego 2012 r. (II FPS 4/11), ONSAiWSA 2012/3/36.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613).
 • Wyrok NSA z dnia 12 października 2011 r. (II FSK 335/11), LEX nr 1069890.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 kwietnia 2014 r. (I SA/Gl 1661/13), LEX nr 1463711.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_183
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.