PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Efektywność fiskalna systemu podatkowego a przedawnienie zobowiązań podatkowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poddano analizie wpływ stabilności i przewidywalności terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na efektywność fiskalną systemu podatkowego. W ocenie autora wady legislacyjne stwierdzone w powołanych w tekście orzeczeniach TK zachwiały pewnością opodatkowania. Uznanie za niezgodne z przepisami konstytucyjnymi przepisów o.p. doprowadziło do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych mimo podejmowania przez właściwe organy działań na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Ponadto daleko idące wątpliwości interpretacyjne nie pozwalają często stwierdzić, czy poszczególne zobowiązania podatkowe zostały przedawnione. Tego rodzaju sytuacja nie sprzyja pewności i przewidywalności opodatkowania oraz w konsekwencji efektywności fiskalnej systemu podatkowego, generując dodatkowe koszty po stronie podatników i organów podatkowych. Niezbędna jest więc zmiana przepisów, która umożliwi ich dostosowanie do standardów konstytucyjnych, wyeliminowanie kontrowersji interpretacyjnych oraz doprowadzi do usunięcia przesłanek przedłużających termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, niemających związku z procedurą wymiaru bądź poboru podatku.
EN
The paper analyses the influence of stability and predictability of a limitation term of tax liability on the efficiency of a tax system. In the author’s opinion legislative defects confirmed under the jurisdiction of Polish Constitutional Tribunal mentioned in the paper have ruined the certainty of taxation. Tax liabilities have been terminated due to unconstitutionality of tax regulations. Moreover, serious interpretation doubts make it impossible to determine whether given tax liabilities were terminated or not. Such a situation does not favour the certainty and predictability of taxation and consequently also the efficiency of a tax system, creating additional costs both for taxpayers and tax authorities. Amendments to tax rules are needed to make the provisions comply with the constitutional standards and to avoid interpretation doubts as well as to eliminate premises of limitation term prolongation which are not connected to the process of calculating or collecting taxes.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2015, Unimex, Warszawa 2015.
 • Babiarz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Brzeziński B., Olesińska A., Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego (art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2011, nr 1.
 • Dzwonkowski H., Przedawnienie zobowiązania podatkowego w toku postępowania odwoławczego, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 6.
 • Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Etel. L (red.), System prawa podatkowego, t. 3: Prawo daninowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2015 r., I FSK 481/14 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 19.09.2015).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r., P 30/11 (Dz. U. z 2012 r., poz. 848).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r., SK 40/12 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1313).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r., 1246/14 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 19.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_203
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.