PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Restrukturyzowane zobowiązania podatkowe a pomoc publiczna w układzie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problemu pomocy publicznej, który pojawia się tak w układzie zawartym na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego, jak i na gruncie prawa restrukturyzacyjnego w sytuacji restrukturyzacji zobowiązań podatkowych. Zagadnienie to ma niebywale istotne znaczenie praktyczne przede wszystkim z uwagi na to, że w większości przypadków w układzie uczestniczą wierzyciele, którzy mogą posiadać status dawcy pomocy publicznej. Stawia to przed sądem i uczestnikami postępowania wyzwanie dotyczące oceny zgodności udzielonej pomocy publicznej z prawem wspólnotowym, czyli w konsekwencji ustalenia zgodności takiegoż układu z prawem.
EN
The article concerns the problem of state aid, which occurs in bankruptcy proceedings open to an arrangement according to the Bankruptcy and Reorganization Law as well as the Restructuring Law in the case of restructuring of tax liabilities. This issue has extraordinary importance from the point of view of practice, mainly due to the fact that in most cases the arrangement procedure involves creditors who may have the status of Mandated Body. Therefore, the court and participants in the proceedings face the challenge of the compatibility assessment of state aid granted to Community law and, consequently, before the establishment of the arrangement procedure with the law.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Bernat M., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Druesne G., Prawo materialne i polityki wspólnot Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorców publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2002.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowanych znajdujących się w trudnej sytuacji, 2014/C 249/01.
 • Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002.
 • Rozporządzenie Komisji nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 2013.552.1).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE (Dz.U.UE. L 2014.187.1).
 • Sprawa C-225/91 Matra v. Commission (1993) ECR I-3203.
 • Sprawa 730/79 Philip Morris Holland BVV. Commission (1980) ECR 2671.
 • Szydło M., Pojęcie pomocy państwa w prawie wspólnotowym, „Studia Europejskie” 2002, nr 4.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r., poz. 90, nr 864/2).
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404).
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, wprowadzająca zmianę do ustawy i jej tytułu w miejsce „Prawo upadłościowe i naprawcze” na „Prawo upadłościowe” (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).
 • Werner A., Polskie postępowanie notyfikacyjne dotyczące udzielenia pomocy publicznej, „Glosa” 2004, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_225
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.