PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

W poszukiwaniu efektywnego systemu podatków samorządowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem racjonalnego kształtowania systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności podatków lokalnych, w kontekście problemu iluzji fiskalnych. Badania oparto przede wszystkim na ogólnej analizie statystycznej wpływów z podatku od nieruchomości w Polsce oraz wybranych wnioskach z przeprowadzonych dziesięciu pogłębionych wywiadów z radnymi wybranej Rady Miejskiej. Wyniki badań wskazują na szeroki zakres iluzji fiskalnych będący konsekwencją systemu finansowania samorządu terytorialnego w Polsce, opartego w przeważającej mierze na dochodach transferowych z budżetu państwa, a nie na podatkach lokalnych.
EN
This paper discusses the problem of rational formation of the financing system for local self-government entities, especially local taxes in the light of fiscal illusions. The study involved methods of general statistical analysis of revenues from real property tax in Poland and selected conclusions from ten targeted in-depth interviews with the members of the Municipal Council. The results show a wide range of fiscal illusions as a consequence of the system of financing local government in Poland which is predominantly based on revenue from intergovernmental transfers instead of local taxes. 
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Etel E. (red.), Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2003.
 • Felis P., Główne koncepcje podatku od nieruchomości, [w:] S. Owsiak (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2014.
 • Guziejewska B., Efektywność finansów samorządu terytorialnego, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 5–6.
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2001.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, 4th ed., McGraw-Hill Book Company, 1973.
 • Neneman J., Swianiewicz P., Co PIT komunalny znaczy dla finansów samorządowych?, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Prezentacja J.M. Czajkowskiego na Konferencji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych pt. „Propozycja zmiany zasad kształtowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych w Polsce”, Wydział Prawa i Administracji, Łódź, 16 marca 2015 r.
 • Roczniki Statystyczne GUS, Warszawa 1999–2014.
 • Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Górniak R., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014–2020, Raport MRR, styczeń 2013.
 • Stiglitz J.E., Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Company, New York – London 1988.
 • Swianiewicz P., Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Municipium, Warszawa 2004.
 • Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_275
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.