PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Udziały jednostek samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych (PIT i CIT) są zaliczane w polskim systemie prawnym do kategorii dochodów własnych samorządu terytorialnego. Pozostaje to w sprzeczności z postulatami teoretycznymi koncepcji federalizmu fiskalnego, traktującej wspomniane kategorie dochodów jako dochody transferowe, niespełniające podstawowych atrybutów tzw. podatków zdecentralizowanych. Zdecydowanie bliższą idei federalizmu pozostaje koncepcja lokalnego podatku dochodowego, której istotą jest przekazanie określonej części bazy podatkowej w zakres władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego. Celem niniejszego artykułu jest nie tylko ocena specyfiki i znaczenia fiskalnego udziałów w państwowych podatkach dochodowych jako źródła dochodów samorządu terytorialnego w Polsce, ale również konfrontacja obowiązujących rozwiązań z postulatami teoretycznymi doktryny federalizmu fiskalnego, przede wszystkim w kontekście idei tzw. podatku zdecentralizowanego oraz związanej z nią ściśle koncepcji PIT-u komunalnego.
EN
In the Polish legal system, shares of local government units in state income taxes (PIT and CIT) fall into the category of the local government’s own revenues. This is against the theoretical postulates of the fiscal federalism concept, which treats said income categories as transfer revenues that do not meet the basic attributes of the so-called decentralized taxes. The concept of local income tax is much closer to the idea of federalism, the essence of which is to transfer a specific part of the tax base into the scope of fiscal sovereignty of local government units. Not only does this article aim to evaluate the specificity and fiscal significance of shares in state income taxes as a source of income for local government in Poland, but also to confront the currently used solutions with theoretical postulates of the fiscal federalism doctrine, primarily in the context of the idea of the so-called decentralized tax and the closely related municipal PIT concept. 
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Bird R., Taxation and Decentralization, “Economic Premise” 2010, No. 38.
 • Bird R., Treading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralisation, “National Tax Journal” 1993, No. 2(46).
 • Guihéry L., Fédéralisme fiscal et redistribution: fondements et enseignements du fédéralisme allemande, thèse de doctorat de Sciences économiques, Université Lumière Lyon 2, 1997, http://guihery.ish-lyon.cnrs.fr/resumeth.pdf [data dostępu: 08.08.2015].
 • MF, Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2014 r., Warszawa 2015.
 • MF, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., Warszawa 2015.
 • Musgrave R.A., The Theory of Public Finance, McGraw-Hill, New York 1959.
 • Oates W.E., Toward a Second-Generation Theory of Fiscal Federalism, “International Tax and Public Finance” 2005, No. 12.
 • Piotrowska-Marczak K. (red.), Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 • Samuelson P.A., Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, “Review of Economics and Statistics” 1955, No. 37.
 • Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenditure, “Review of Economics and Statistics” 1954, No. 36.
 • Tiebout C.M., A Pure Theory of Local Expenditures, “Journal of Political Economy” 1956, No. 64(5).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513).
 • Wągrodzka A., Federalizm fiskalny, decentralizacja i mechanizm subwencjonowania, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 1–2.
 • Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_295
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.