PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodowej gmin w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Financial autonomy of local government units in Poland has been guaranteed by constitution but, in practice, as an effect of many factors, local government units cannot fully keep their financial autonomy. Communes (“gminy”), entitled to obtain their own income, mainly from local taxes, have the biggest chance to guarantee a relatively high level of financial autonomy. The subject of this research is the relationship between the income and financial autonomy of Polish communes. The aim of this article is to verify the working hypothesis that according to stabilization of economy, income autonomy of communes in Poland has systematically improved. Research covered all communes in Poland divided into rural, municipal, and municipal-rural communes.
PL
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego została w Polsce zagwarantowana ustawowo na poziomie Konstytucji RP. W praktyce jednak, na skutek oddziaływania wielu czynników, jednostkom samorządu terytorialnego nie udaje się w pełni utrzymać swojej samodzielności finansowej. Największe szanse na zapewnienie względnie wysokiego poziomu samodzielności finansowej mają gminy z tytułu osiągania własnych dochodów, głównie dochodów podatkowych. Celem opracowania jest weryfikacja postawionej hipotezy, że wraz ze stabilizowaniem się sytuacji gospodarczej w kraju poprawia się samodzielność dochodowa gmin w Polsce. Badaniem objęto wszystkie gminy w podziale na gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010.
 • Galiński P., Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego – sytuacja w Polsce, 2010, www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/samodzielnosc-dochodowa-jednostek-samorzadu-terytorialnego--sytuacja-w-polsce [data dostępu: 18.07.2015].
 • GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2014 roku, Warszawa 2015.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Kosek-Wojnar M. (red.), Dług lokalny w teorii i praktyce, UEK, Kraków 2007.
 • Łyszkiewicz M., Znaczenie samodzielności dochodowej, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2013, nr 7.
 • Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008.
 • Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Przygodzka R., Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 4.
 • Sprawozdania z wykonania budżetów gmin, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [data dostępu: 18.07.2015].
 • Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_327
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.