PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Źródła dochodów własnych samorządu województwa w świetle ich samodzielności dochodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy przedstawili istotę władztwa podatkowego i samodzielności dochodowej. Dokonano oceny prawnej władztwa podatkowego samorządu województwa oraz wskazano źródła dochodów samorządu województwa. Celem rozważań było wskazanie na pozycję w strukturze dochodów własnych dochodów podatkowych. W oparciu o przeprowadzone badania wykazano brak władztwa podatkowego w stanowieniu dochodów własnych województw oraz określono stopień korelacji poszczególnych dochodów własnych stanowiących dochody własne. 
EN
The authors present the essence of taxing powers and independence of the revenue. Taxation power of the government of the voivodeship was analyzed and the sources of income of the local government were pointed out. The aim of the discussion is to indicate the position in the structure of own revenues from tax incomes. Based on studies, the article pointed out the lack of taxing power in generating own revenues of voivodeships, and dependence on the degree of individual’s own income which represents own revenues.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Borodo A., Władztwo finansowe samorządu terytorialnego – zagadnienia ogólne, [w:] B. Adamiak, R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2001.
 • Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004.
 • Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
 • Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, stat.gov.pl/bdl [data dostępu: 10.08.2015].
 • Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo WSB, Poznań 2004.
 • Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Jendrośka J., Samorząd terytorialny w polskiej nauce prawa administracyjnego, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Kapusta P., Decentralizacja finansów publicznych a finanse jednostek samorządu terytorialnego, [w:] J. Korczak (red.), Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2003.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Miemiec W., Władztwo podatkowe gminy – wybrane zagadnienia finansowo-prawne, [w:] L. Patrzałka (red.), Finanse samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane), Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań – Wrocław 2005.
 • Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2008.
 • Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2007–2014, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2008–2015.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.).
 • Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy, zagadnienia administracyjno-prawne, Liber, Warszawa 2002.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 1998 r., K 38/97, OTK 1998, nr 3, poz. 31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_339
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.