PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Powierzchniowy a katastralny system opodatkowania nieruchomości – symulacja wybranych skutków fiskalnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące symulacji reformy opodatkowania gruntów zurbanizowanych. Na przykładzie jednej gminy dokonano określenia wysokości podatków od nieruchomości poszczególnych działek gruntu, przeprowadzono proces ustalenia ich wartości katastralnej, a następnie dla założonej stawki procentowej podatku katastralnego zbadano wybrane skutki zastąpienia podatku od nieruchomości podatkiem katastralnym.
EN
The article presents the results of a simulation of urban land tax reform. On the example of one municipality current tax burdens of individual plots of land have been determined. Moreover, the process of determining its cadastral value has been carried out and then the effects of replacing the property tax by the cadastral tax for an assumed rate of cadastral tax have been investigated.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Czaja J., Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości, Komp-system, Kraków 2001.
 • Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Temida 2, Białystok 2013.
 • Etel L. (red), Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Kancelaria Sejmu RP, Warszawa 2003.
 • Gnat S., Statystyczna analiza skutków finansowych wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości, [w:] J. Hozer (red.), Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Gnat S., Symulacja zmian obciążeń podatkowych – podatek rolny a podatek katastralny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, nr 31.
 • Hozer J., Foryś I., Zwolankowska M., Kokot S., Kuźmiński W., Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych, Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1999.
 • Hozer J., Kokot S., Problemy powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2005, nr 16.
 • Krawczyk M., Powszechna taksacja nieruchomości – istota i znaczenie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 3.
 • Marona B., System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 703, Kraków 2006.
 • Mołdoch J., Wartość katastralna w realiach polskiej gospodarki, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2009, Vol. 17, nr 1.
 • Piekut J., Wady i zalety wprowadzenia podatku katastralnego, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2014, nr 3(41).
 • Polny L., Prediction Cadastral Tax Implementation in the Aspect of Experience Other Countries, “Geomatics and Environmental Engineering” 2014, Vol. 8, No. 4.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz. U. z 2005 r., nr 131, poz. 1092).
 • Sawiłow E., Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej dla potrzeb ustalania wartości katastralnych, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2009, Vol. 17, nr 1.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., nr 115, poz. 741 z późn. zm.).
 • Wołowiec T., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce szansą pobudzenia rozwoju lokalnego i regionalnego samorządów terytorialnych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, nr 4(14).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_371
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.