PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – w poszukiwaniu optymalnych regulacji prawnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy analizy spełnienia zasady powszechności opodatkowania przeniesienia własności nieruchomości. Stwierdzono, że wiele umów przeniesienia własności nieruchomości nie jest przedmiotem opodatkowania według ustaw o podatku: od czynności cywilnoprawnych, od towarów i usług, od spadków i darowizn, co wynika z woli ustawodawcy, to jest szerokiego zakresu zwolnień zawartych w każdej z tych trzech ustaw, i niedbałości ustawodawcy, który wąsko określił zakres przedmiotowy umów przeniesienia własności nieruchomości, jakie podlegają opodatkowaniu według tych trzech ustaw. Stwierdzono, że spełnienie zasady powszechności opodatkowania przeniesienia własności nieruchomości nie wymaga reformy zasad opodatkowania, w szczególności wprowadzenia nowego podatku. Wystarczające w tym zakresie mogą być zmiany dostosowawcze, tzn. aktualizacja zasad opodatkowania przeniesienia własności nieruchomości przez rozszerzenie zakresu przedmiotowego umów, jakie powinny być objęte opodatkowaniem według ustaw o podatku: od czynności cywilnoprawnych, od towarów i usług, od spadków i darowizn, oraz likwidację niektórych zwolnień, przy jednoczesnym zmniejszeniu stawek podatkowych od przeniesienia własności nieruchomości w ustawach o podatku: od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn.
EN
This article concerns the analysis of completing the universality principle of property ownership transfer taxation. It has been stated that many transfer of property ownership agreements are not subject of taxation under the acts of tax on civil law transactions, VAT and inheritance and gift tax, which is the result of the legislator’s will. A wide range of exemptions is included in each of the abovementioned three acts and it is the legislator’s intention that they are the subject of taxation according to these acts. The legislator narrowly defined the objective range of property transfer of ownership agreements. It has been stated that accomplishment of the universality principle of property ownership transfer taxation does not require a reform of taxation rules and, in particular, the introduction of a new tax. Adjustment changes such as updating the taxation rules of property ownership transfer by widening the range of objectives in agreements to be taxed according to tax on civil law transactions, VAT, inheritance and gift tax by eliminating some exemptions and simultaneously by reducing tax rates on property ownership transfer tax in tax on civil law transactions and inheritance and gift tax are sufficient.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Brzeszczyńska S., Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Brzeziński B., Zagadnienia reformy prawa podatkowego, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. 3: Prawo daninowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006, nr 347, s. 1 ze zm.).
 • Interpretacja indywidualna nr 1472/SPC/436/6/2005/BAP z dnia 16 marca 2005 r. Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, LEX Wolters Kluwer 2016.
 • Interpretacja indywidualna nr 436-8/05 z dnia 27 października 2005 r. Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie, LEX Wolters Kluwer 2016.
 • Interpretacja indywidualna nr IPPP1-443-572/10-2/JL Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2010 r., LEX Wolters Kluwer 2016.
 • Interpretacja indywidualna nr ILPP2/443-1499/10-6/BA Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2010 r., LEX Wolters Kluwer 2016.
 • Interpretacja indywidualna nr IPPP1-443-1173/10-3/PR Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011 r., LEX Wolters Kluwer 2016.
 • Interpretacja indywidualna nr ITPB2/436-196/12/TJ z dnia 14 listopada 2012 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, LEX Wolters Kluwer 2016.
 • Mucha M. (red.), Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny, Difin, Warszawa 2015.
 • Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 24 października 2011 r., I FPS 2/11, LEX nr 964566.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 86 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 • Wyrok NSA z dnia 1 października 2008 r., I FSK 1242/07, LEX nr 579758.
 • Wyrok NSA z dnia 10 maja 2012 r., I FSK 1010/11, LEX 1148381.
 • Wyrok NSA z dnia 3 czerwca 2014 r., I FSK 956/13, LEX nr 1466654.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 marca 2014 r., III SA/Gl 1550/13, LEX nr 1440740.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2010 r., I SA/Po 987/09, LEX 562914.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2013 r., I SA/Po 719/12, LEX nr 1259637.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2010 r., VIII SA/Wa 866/09, LEX nr 606299.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r., III SA/Wa 1430/10, LEX nr 786857.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 września 2012 r., I SA/Wr 734/12, LEX nr 1271364.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_399
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.