PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W aspekcie realizacji swobody przedsiębiorczości istotnego znaczenia nabiera harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstwa. Harmonizacja ta, chociaż merytorycznie uzasadniona i praktycznie nieunikniona, budzi wiele emocji i kontrowersji, co powoduje, że procesy harmonizacyjne w zakresie podatków obciążających dochody przedsiębiorstw cechują się specyficznym charakterem. Obserwuje się bowiem zjawisko częściowej harmonizacji, która przyjmuje zarówno postać harmonizacji pozytywnej opartej na dyrektywach unijnych, jak i harmonizacji negatywnej wynikającej z rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z tym za cel artykułu przyjęto przedstawienie i ocenę podjętych działań mających na celu realizację procesu harmonizacji podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej.
EN
Taxes harmonization in European Union is highly related to the concept of single European market, especially to entrepreneurship freedom, the realisation of which is under influence of corporate tax harmonisation problem. The aim of the paper is to present and assess the activities undertaken in order to harmonise corporate income taxes in terms of single European market principles. The deliberations presented indicate that harmonisation of corporate income taxes on single European market is not only reasonable but inevitable as well. However, one has to realise that this process is to be long-term and accomplished through negative as well as positive harmonisation processes. On the other hand, the current challenge is the consensus in terms of CCCTB concept. 
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.
 • Ciupek B., Ceny transferowe jako potencjalne źródło ryzyka podatkowego przedsiębiorcy, [w:] J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
 • Doliwa-Klepacki Z., Integracja europejska, Temida 2, Białystok 2003.
 • Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. UE L 157).
 • Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. (Dz. Urz. UE L 310).
 • Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. (Dz. Urz. UE L 345/8).
 • Jankowski K., Swobody traktatowe a podatki bezpośrednie od zysków przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej. Harmonizacja negatywna, „Folia Iuridica Wratislaviensis” 2014, Vol. 3, nr 1.
 • Konwencja z dnia 23 lipca 1990 r. nr 90/436/EWG w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. U., nr 144, poz. 1039).
 • Kuś A. (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Latoszek E., Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa 2007.
 • Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Marszałek A. (red.), Integracja europejska, PWE, Warszawa 2004.
 • Nawrot R.A., Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe, Difin, Warszawa 2011.
 • Selera P., Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Szołno-Koguc J., Problemy harmonizacji podatkowej w krajach Unii Europejskiej, „Annales UMCS. Sectio H” 2008, Vol. XLII.
 • Wróbel A. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.