PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Prawne instrumenty regulujące transfer środków pieniężnych do rajów podatkowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia ustawodawstwo polskie, europejskie, jak również opracowania i sugestie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące problematyki rajów podatkowych. Bazując na powyższych przepisach i zaleceniach, przyjęto tezę zawierającą się w stwierdzeniu, iż występuje nagląca potrzeba zwiększenia skoordynowanej, międzynarodowej akcji wymiany informacji podatkowych. Metodą analityczno-porównawczą został przeanalizowany aktualny stan prawny i jego wpływ na wykorzystanie rajów podatkowych. Rezultat przeprowadzonych badań potwierdza niechęć organów podatkowych do współdziałania. Pomimo występowania podstaw prawnych i schematów działania wymiana informacji istnieje w bardzo ograniczonym zakresie. Wnioski płynące z powyższego stanu przedstawiają listę istniejących procedur do ponownego przeanalizowania i wdrożenia w instytucjach kontrolnych państw członkowskich Unii Europejskiej.
EN
The article presents Polish and EU legislation measures as well as research and suggestions of the Organization for Security and Co-operation in Europe and the International Monetary Fund concerning the issue of tax havens. On the basis of the abovementioned regulations and recommendations, a thesis has been adopted that there is a pressing need for a coordinated international exchange of tax information. The present legal status and its influence on the use of tax havens are analyzed using the comparative method. The research results confirm the tax institutions’ unwillingness to cooperate. Regardless of the established legal bases and action schemas, information exchange remains very limited. Conclusions on the matter include a list of existing procedures that need revisiting and reimplementation in control institutions of the European Union member states.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Definition of ‘Fishing Expedition’, www.merriam-webster.com/dictionary/fishing%20expedition [data dostępu: 12.06.2014].
 • Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64/1 z 11 marca 2011 r.).
 • IMF, Bermuda: Assessment of Financial Sector Supervision and Regulation, “IMF Country Report” 2008, No. 08/336, www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08336.pdf [data dostępu: 11.06.2014].
 • IMF, IMF Executive Board Integrates the Offshore Financial Center Assessment Program with the FSAP, “Public Information Notice (PIN)” 2008, No. 08/82, www.imf.org/external/np/sec/pn/2008/pn0882.htm [data dostępu: 11.06.2014].
 • IMF, Offshore Financial Centers (OFCs): IMF Staff Assessments, www.imf.org/external/NP/ofca/OFCA.aspx [data dostępu: 11.06.2014].
 • Kimberly A., Clausing Multinational Firm Tax Avoidance and Tax Policy, “National Tax Journal” 2009, Vol. LXII, No. 4.
 • OECD, Addressing Tax Risks Involving Bank Losses, www.oecd.org/tax/administration/addressingtaxrisksinvolvingbanklosses.htm1 [data dostępu: 11.06.2014].
 • OECD, Building Transparent Tax Compliance by Banks, www.oecd.org/tax/administration/buildingtransparenttaxcompliancebybanks.html [data dostępu: 11.06.2014].
 • OECD, Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: Text and Explanatory Report, www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Convention_On_Mutual_Administrative_Assistance_in_Tax_Matters_Report_and_Explanation.pdf [data dostępu: 04.06.2014].
 • OECD, Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning, 12 August 2011, www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/corporatelossutilisationthroughaggressivetaxplanning.html [data dostępu: 11.06.2014].
 • OECD, Countering Offshore Tax Evasion. Some Questions and Answers on the Project, www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/42469606.pdf [data dostępu: 07.06.2014].
 • OECD, Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue, www.oecd.org/tax/transparency/44430243.pdf [data dostępu: 14.06.2014].
 • OECD, Implementing the Tax Transparency Standards. A Handbook for Assessors and Jurisdictions, www.oecd.org/tax/transparency/implementingthetaxtransparencystandardsahandbookforassessorsandjurisdictions.html [data dostępu: 09.06.2014].
 • OECD, Improving Access to Bank Information for Tax Purposes The 2007 Progress Report, www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/39327984.pdf [data dostępu: 10.06.2014].
 • OECD, Study into the Role of Tax Intermediaries, www.oecd.org/tax/administration/studyintotheroleoftaxintermediaries.html [data dostępu: 11.06.2014].
 • OECD, Tax Information Exchange Agreements (TIEAs), www.oecd.org/australia/taxinformationexchangeagreementstieas.htm [data dostępu: 12.06.2014].
 • OECD, Tax Transparency 2013 in Progress, www.oecd.org/tax/transparency/GFannualreport2013.pdf [data dostępu: 15.06.2014].
 • OECD, The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, www.oecd.org/ctp/harmful/43757434.pdf [data dostępu: 15.06.2014].
 • OECD, The OECD’s Project on Harmful Tax Practices: 2006 Update on Progress in Member Countries, www.oecd.org/tax/harmful/37446434.pdf [data dostępu: 07.06.2014].
 • OECD, www.oecd.org/tax/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm [data dostępu: 14.06.2014].
 • Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. (Dz.U.1998.141.914).
 • Picciotto S., The International Crisis of Income Taxation: Combating Tax Havens, Capital Flight and Corruption, Lancaster University Law School, www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/International_Crisis_of_Income_Taxation_1.pdf [data dostępu: 29.05.2014].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U.2009.160.1267).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U.2009.160.1268).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.2013.494).
 • Sawicky M.B., Robert S., Guttentag J., Bridging the Tax Gap: Addressing the Crisis in Federal Tax Administration, EPI 2006.
 • Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylania się od opodatkowania i rajów podatkowych (2013/2060(INI)), www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0162+0+DOC+WORD+V0//PL [data dostępu: 04.06.2014].
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz.UE 2006 C 321E, art. 94).
 • United States Government Accountability Office Report to Congressional Requesters International Taxation Large U.S. Corporations and Federal Contractors with Subsidiaries in Jurisdictions Listed as Tax Havens or Financial Privacy Jurisdictions GAO-09-157, December 2008, www.gao.gov/new.items/d09157.pdf [data dostępu: 19.09.2014].
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991.80.350 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.1992.21, poz. 86 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.1997.137.926).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U.2002.141.1178 ze. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328).
 • Wnioski z posiedzenia w dniu 1 grudnia 1997 r. Rady ECOFIN w sprawie polityki podatkowej (98/C 2/01).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_469
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.