PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Skutki zmiany zasad zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów w ramach niedostatecznej kapitalizacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wybór formy finansowania spółki kapitałowej jest istotny z punktu widzenia planowania podatkowego, gdyż finansowanie kapitałem własnym i finansowanie kapitałem obcym pociąga za sobą inne konsekwencje podatkowe, co nie pozostaje bez wpływu na zyski generowane przez przedsiębiorstwo oraz dochody budżetowe. Odsetki bowiem, w przeciwieństwie do dywidend, stanowią koszty podatkowe. Finansowanie spółki w niewielkim stopniu kapitałem własnym, nieadekwatnie niskim w stosunku do rozmiarów prowadzonej działalności, a w przeważającym stopniu kapitałem wierzycielskim pochodzącym jednak od udziałowca (akcjonariusza), przynosi korzyści podatkowe spółce i jej właścicielom zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym. Aby ograniczyć erozję bazy podatkowej przez swobodne kształtowanie struktury kapitałowej spółek, wiele państw wprowadziło szczególne reguły odnoszące się do zjawiska niedostatecznej kapitalizacji. W Polsce 1 stycznia 2015 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące tego zjawiska.Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy sytuacja spółek kapitałowych uległa poprawie czy pogorszeniu w świetle zmian zasad zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w ramach niedostatecznej kapitalizacji. Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych spółek kapitałowych, zgromadzonych w bazie Amadeus, została przeprowadzona analiza parametrów określonych w regulacjach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji w Polsce, na podstawie której wskazano, że nowe zasady opodatkowania, w stosunku do tych, które obowiązywały do 2014 r. włącznie, są korzystniejsze dla ogółu spółek.
EN
The choice of funding the company’s capital is important from the point of view of tax planning because equity financing and financing of foreign capital have different tax consequences which have an impact on the profits generated by the company and budget revenues. Interest, unlike dividends, are the tax costs. Low equity of company compared to the size of debt, which derives from a shareholder, brings tax advantages both on the national and international levels. To reduce the erosion of the tax base through the free formation of the capital structure of companies, many countries have introduced special rules relating to thin capitalization. In Poland, legal regulations concerning this phenomenon changed on January 1, 2015.This article attempts to answer the question whether the situation of capital companies has improved or deteriorated in the light of examination of interest as deductible expenses in corporate income tax under the thin capitalization rules. Based on data from the financial statements of the capital accumulated in the database Amadeus, the author conducted an analysis of the parameters specified in the regulations relating to thin capitalization in Poland. The data indicated that the new rules of taxation are more favorable to the total number of companies.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
author
References
 • Kluzek M., Finansowanie spółek w świetle obowiązujących reguł o niedostatecznej kapitalizacji, [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 • Krempa S., Woźniakowski P., Niedostateczna kapitalizacja – zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda podstawowa (1), „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 12.
 • Krempa S., Woźniakowski P, Niedostateczna kapitalizacja – zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe (2), „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 1.
 • Kukulski Z., Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Niedostateczna kapitalizacja – zmiany od 2015 roku, www.ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/koszty/694766, Niedostateczna-kapitalizacja-zmiany-od-2015-roku.html [data dostępu: 31.07.2015].
 • Nowe zasady limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów obowiązujące w podatku dochodowym od osób prawnych, www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=%20f1cf7743-bbfe-4a47-a109-496254aea7df&groupId=766655 [data dostępu: 31.07.2015].
 • Nykiel W., Mariański A. (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015, ODDK, Gdańsk 2015.
 • Poliński H.K., Thin capitalisation spółek handlowych w regulacjach Unii Europejskiej, USA i niektórych innych państw, „Prawo Unii Europejskiej” 2001, nr 2.
 • Szlęzak-Matusewicz J., Niedostateczna kapitalizacja w podatku dochodowym od osób prawnych – stan obecny i pespektywy zmian, [w:] J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
 • Tomsett E., Tax Planning for Multinational Companies, Woodhead-Faulkner Ltd., New York 1989.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1328).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_497
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.