PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Ulga z tytułu nabycia nowych technologii – mankamenty konstrukcji i propozycje modyfikacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska osiąga jeden z najniższych wskaźników nakładów na działalność R&D w stosunku do PKB w Unii Europejskiej. Konieczne jest zatem dążenie do zwiększania wydatków na R&D i poprawy efektywności procesów innowacyjnych w Polsce. W tym celu wskazane jest stosowanie między innymi zachęt podatkowych z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. W artykule omówiono funkcjonującą obecnie w Polsce ulgę na nabycie nowych technologii oraz przedstawiono dane dotyczące beneficjentów i przeciętnej wielkości odliczenia z tytułu ulgi. Celem opracowania było wskazanie mankamentów konstrukcji tej ulgi oraz przedstawienie propozycji zmian w tym zakresie.
EN
Poland achieved one of the lowest rates of expenditure on R&D activities in relation to GDP in the European Union. Effective tax incentives need to be created in order to stimulate research and development activities. In the article, the author presents the Polish tax regulations about the tax relief of the new technologies and indicates that the interest of this tax incentive is very low. The aim of the article is to present the main reasons of the taxpayers’ dislike for the technology relief and the propositions of the legal modification.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Deloitte, Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014, Warszawa 2014a, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_randd_report_2014.pdf [data dostępu: 08.06.2015].
 • Deloitte, Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r., Warszawa 2014b, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_PrzegladZachetPodatkowych_BR_2014.pdf [data dostępu: 08.06.2015].
 • European Commision, Innovation Union Scoreboard, Brussels 2014, ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm [data dostępu: 07.06.2015].
 • Eurostat, Online statistical database, 2015, ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=t2020_20&toolbox=type [data dostępu: 08.06.2015].
 • GUS, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r., Warszawa 2014, stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2013-r-,8,3.html [data dostępu: 07.06.2015].
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 sierpnia 2012 r., sygn. ITPB3/423-248/12/PS, sip.mf.gov.pl/sip [data dostępu: 07.06.2015].
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 lipca 2014 r., sygn. IPTPB3/423-114/14-2/GG, sip.mf.gov.pl/sip/ [data dostępu: 07.06.2015].
 • Komisja Europejska, Dokument roboczy służb Komisji. Sprawozdanie krajowe – Polska 2015, Bruksela 2015, ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_poland_pl.pdf [data dostępu: 04.06.2015].
 • Komisja Europejska, Strategia Europa 2020, Bruksela 2010, ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf [data dostępu: 04.06.2015].
 • MF, Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007–2013, 2014a, www.mf.gov.pl [data dostępu: 04.06.2015].
 • MF, Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2007–2013, 2014b, www.mf.gov.pl [data dostępu: 04.06.2015].
 • Ministerstwo Gospodarki, Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r., Warszawa 2014, www.mg.gov.pl/node/20481 [data dostępu: 06.06.2015].
 • Obońska A. (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, sip.legalis.pl/documentview.seam?documentId=mjxw62zoge4dkmbvg44tanzoobqxalrshazdamzvhe4a [data dostępu: 09.06.2015].
 • Odpowiedź na interpelację nr 19907, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=592C7590 [data dostępu: 09.06.2015].
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, druk 3286.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U., nr 179, poz. 1484).
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (ustawa przekazana do podpisu Prezydenta).
 • Zwierzyński R., Ulga podatkowa na zakup nowych technologii jako szansa dla przedsiębiorcy, „Nauki o Zarządzaniu” 2013, nr 1(14).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_529
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.