PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Łączenie działalności rolniczej z pozarolniczą (wymogi ewidencyjne w zakresie opodatkowania dochodu)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obecnym stanie prawnym obciążenie podatkowe, zależne od dochodu, spoczywa wyłącznie na rolnikach prowadzących działalność gospodarczą, a także na rolnikach prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Obowiązki ewidencyjne rolników są zatem zależne od tego, czy obok przychodów z rolnictwa gospodarstwo rolne osiąga przychody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Jeśli tak, to rolnik oraz wspólnicy stają się podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Rolnicy indywidualni, osiągający oprócz przychodów z rolnictwa także przychody z samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, oraz wspólnicy spółek cywilnych i jawnych mogą w określonych przypadkach dokonać jeszcze wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór ten jest uzależniony m.in. od rozmiarów i typów uzyskiwanych przychodów.Celem artykułu jest zaprezentowanie i krótka charakterystyka wymogów ewidencyjnych w zakresie prowadzonej działalności (rolniczej i pozarolniczej) na potrzeby związane z opodatkowaniem dochodu. Podstawowymi metodami badawczymi były: metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz metody formalne, w tym metoda opisu graficznego i tabelarycznego.
EN
In the current legal status, the income dependent taxation rests only on farmers running a business and on farmers operating within special sectors of agricultural production. The recording requirements covering farmers shall therefore depend on whether the agricultural holding also generates income from running a business or operating within special sectors of agricultural production apart from income obtained from agricultural activities. If so, the farmer and his business partners become liable to income tax on individuals. Individual farmers who, apart from income obtained from farming, also generate income resulting from running their own businesses, and partners in civil partnerships and general partnerships can, in specific cases, still choose the form of income tax on individuals they are liable to. The choice depends, among others, on the level and type of the income earned.The purpose of the article is to present and briefly characterize the recording requirements in terms of the conducted activities (agricultural and non-agricultural) for the needs of income tax. The following basic research methods were used by the author: the subject literature and legislation analysis and critical review accompanied by formal methods including tabular and graphic description.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • GUS, Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku, Warszawa 2014a.
 • GUS, Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, Warszawa 2003.
 • GUS, Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010, Warszawa 2011.
 • GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa 2014, Warszawa 2014b.
 • Hajduga E., Podstawowe obciążenia fiskalne gospodarstw rolnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014a, nr 69.
 • Hajduga E., Taxation of Agricultural Activities in Poland – the Selected Aspects, [w:] J. Adamek, M. Swacha-Lech (eds.), Finance and Accounting – Theory and Practice, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014b.
 • Pawłowska-Tyszko J. (red), Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.
 • Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007–2009, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r., nr 7, poz. 24 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r., nr 137, poz. 887 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn, zm.).
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 699).
 • Zabielska D., Wybór formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, nr 92.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.