PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

O potrzebie racjonalizacji stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podatek od wydobycia niektórych kopalin został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 2 marca 2012 r., która weszła w życie 18 kwietnia tego samego roku. Założeniem projektodawcy ustawy było uchwycenie nadzwyczajnych zysków podmiotów wydobywających miedź i srebro. Od momentu wprowadzenia podatek od wydobycia niektórych kopalin budził liczne wątpliwości zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków. Celem artykułu było zarysowanie najważniejszych kontrowersji dotyczących stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin, w tym: 1) zgodności sposobu określania stawek podatku z konstytucyjną zasadą wyłączności ustawy w sferze prawa podatkowego, 2) asymetryczności stawek podatku, 3) braku mechanizmu wspierania nowych inwestycji.
EN
The tax on the extraction of certain minerals was introduced into the Polish law by the Law of March 2, 2012 which entered into force on April 18 the same year. The purpose of the Act was to ensure the profits of the state budget from entities extracting copper and silver. Since its introduction, the tax on the extraction of certain minerals raised many doubts among both practitioners and theorists. This article aims to outline the major controversy concerning those tax rates: 1) compliance method of determining tax rates with the constitutional principle of exclusivity Act in the area of tax law, 2) the asymmetry of tax rates, 3) no mechanism to support new investments.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Chmaj M., Opinia prawna w przedmiocie oceny zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk senacki nr 66), „Opinie i Ekspertyzy”, OE-185, marzec 2012.
 • Duda M., Podatek od wydobycia niektórych kopalin – nowa jakość w polskim prawie podatkowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, z. 1.
 • Etel L., Podatek od wydobycia niektórych kopalin, [w:] L. Etel (red.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2013.
 • Gorgol A., Podatek od wydobycia niektórych kopalin, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Małecki J., Podatek od wydobycia niektórych kopalin, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2–5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (M.P., poz. 122).
 • Piotrowski R., Opinia o zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk senacki nr 66), „Opinie i Ekspertyzy”, OE-185, marzec 2012.
 • Podatki i opłaty poniesione przez KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2008–2014, dane udostępnione przez KGHM Polska Miedź S.A.
 • Połczyński J., Podatek od wydobycia niektórych kopalin w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 186.
 • Stelmach Ł., Podatek od wydobycia niektórych kopalin w realiach KGHM Polska Miedź S.A., Prezentacja dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 13 kwietnia 2015.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U., poz. 362 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U., poz. 1215).
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, Druk Sejmowy nr 144/VII kad.
 • Wpływ podatku od wydobycia niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz sektor finansów publicznych, Warszawa 2014.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r., K 23/12, OTK 2014, nr 10A, poz. 113.
 • Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem z dnia 14 grudnia 2011 r. ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, 21 grudnia 2011 r., KGHM Polska Miedź S.A.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_559
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.