PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Preferencje w podatku od towarów i usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena preferencji w podatku od towarów i usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie jednolitego rynku europejskiego. Rozważaniami objęto zwolnienia „podmiotowe” stosowane dla drobnych przedsiębiorców oraz kategorię tzw. małych podatników. Dokonano identyfikacji – specyficznych w zakresie VAT – podatkowych uwarunkowań funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W opracowaniu zastosowano metodę studiów literaturowych oraz analizy aktów prawnych (z punktu widzenia skutków ekonomicznych/finansowych ich stosowania). W formułowaniu części ocen i wniosków wykorzystano dane empiryczne Ministerstwa Finansów oraz opracowania Komisji Europejskiej.
EN
The article aims at analysing and assessing preferences in tax on goods and services for small and medium-sized enterprises in the perspective of EU single market. Much attention is paid to subject exemptions for small enterprises and the category of the so-called ‘small taxpayer’. Tax conditions (specific for VAT) for the functioning of small and medium-sized enterprises in Poland in comparison to other EU countries are identified. The article employs study methods of subject literature and an analysis of legal acts from the point of view of economic/financial results of their application. Empirical data from the Ministry of Finance and studies of the European Commission were used in formulating a part of the assessment and conclusions. 
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Balza B., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza, Difin, Warszawa 2013.
 • Decyzja 2009/790/WE Rady z dnia 20 października 2009 r. dopuszczająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE 2009, nr L 283/53 ze zm.).
 • Decyzja wykonawcza 2012/769/UE Rady z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE 2012, nr L 338/27).
 • Decyzja wykonawcza 2015/1173/UE Rady z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. 2015, nr L 189/36).
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE 2006, nr L 347/1 ze zm.).
 • European Commission, Standard VAT Return: Frequently Asked Questions, Brussels, 23 October 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-926_en.htm [data dostępu: 10.08.2015].
 • European Commission, Taxation and Customs Union. Taxes in Europe. Date Base, http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm [data dostępu: 10.08.2015].
 • Famulska T., Aspekt podmiotowy strategii podatkowej przedsiębiorstw w zakresie podatku od towarów i usług, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 198.
 • Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 • Kołosowska B., Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy
 • w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Modzelewski W. (red.), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2015.
 • Namysłowski R. (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości z zakresu VAT. Polska perspektywa, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Nita A., Konsensualne kształtowanie powinności podatkowej w wyniku wyboru opcji podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2012, nr 1.
 • Olchowicz J. (red.), VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.
 • Profeta P., The Political Economy of Taxation and Tax Reforms, [w:] L. Bernardi, M.W.S. Chandler,
 • L. Gandulia (eds.), Tax Systems and Tax Reforms in New EU Members, Routledge, London – New York 2005.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 • Witek-Crabb A., Między małym a dużym przedsiębiorstwem – specyfika zarządzania strategicznego
 • w średniej firmie. Wyniki badań, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2014, nr 135.
 • Wyszkowski A., Preferencje podatkowe jako funkcja obciążeń podatkowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 346.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_579
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.