PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Prospołeczne proporcje polskiego systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polski system podatkowy, stworzony po transformacji, w niewystarczającym stopniu wypełnia funkcje społeczne. Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że większość społeczeństwa oczekuje od rządu sprawowania bardziej niż do tej pory egalitarnej polityki społecznej. Brakuje środków finansowych na skuteczne łagodzenie rozwarstwienia dochodowego w Polsce, dlatego warto rozważyć m.in. wyższe opodatkowanie kapitału, zbudowanie nowej skali opodatkowania dochodów osobistych, rozpoczęcie procesu systematycznego pomniejszania obciążeń podatkami pośrednimi i pominięte w tym opracowaniu ulepszanie opodatkowania majątku
EN
 Polish tax system does not sufficiently fulfill social functions. CBOS research shows that the majority of the society expects the government to lead using more than the usual egalitarian social policy. Mitigating the income stratification in Poland by social transfers is not sufficiently effective. Therefore, the following actions are worth considering: introduction of higher capital duty, development of a new scale of personal income tax in order to begin the process of systematic reduction of indirect taxes and improvement of tax assets.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • CBOS, Opinia społeczna o zróżnicowaniu dochodów i nierównościach społecznych, BS/136/2010.
 • Eurostat, Taxation Trends in the European Union, Monday 16 June 2014a (Presentation).
 • Eurostat, Taxation Trends in the European Union, Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2014b, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5786841/KS-DU-14-001-EN.PDF/7bec4a16-f111-4386-a4b4-8f1087be1063?version=1.0 [data dostępu: 13.06.2015].
 • Felis P., Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Gaudemet P.M., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1989.
 • Grzybowski P., Etyka i opodatkowanie – aspekt doktrynalny i normatywny, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2012, nr 3.
 • GUS, Notatka informacyjna z 22 grudnia 2014 r., Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, 2014a.
 • GUS, Rocznik Statystyczny, 2014b.
 • Heady C., Optymalne opodatkowanie jako wskazówka dla polityki podatkowej, [w:] M.P. Devereux (red.), Efektywność polityki podatkowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 • Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida 2, Białystok 2011.
 • Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, WSPiZ, Warszawa 2002.
 • Mączyńska-Ziemacka E., Anomiczne podłoże dysfunkcji systemu społeczno-gospodarczego, [w:] E. Mączyńska-Ziemacka, J.J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe, wyd. 2, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2014.
 • Modzelewski W., O podatkach stanowionych i sosowanych, wyd. 2, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2013.
 • Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.1778%209%20 [data dostępu: 13.06.2015].
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.
 • Social Benefits (Other than Social Transfers in Kind) Paid by General Government, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00026& plugin=1 [data dostępu: 13.06.2015].
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 • Stawki podatkowe w Europie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawki_podatkowe_w_Europie [data dostępu: 13.06.2015].
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 ze zm.).
 • Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_681
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.