PL EN


2016 | 50 | 1 |
Article title

Główne problemy występujące w podatkach dochodowych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów i przedmiotów opodatkowania, dochodów oraz kosztów uzyskania przychodu. W konkluzji autor dochodzi do wniosku, że przy wykładni przepisów dotyczących podatków dochodowych dominuje dyrektywa interpretacyjna językowa wspomagana wykładnią systemową i funkcjonalną. Główne problemy, które są rozstrzygane przez sądy administracyjne w podatkach dochodowych dotyczą kosztów uzyskania przychodu, określenia wysokości przychodu i odsetek od dywidend. Po ponad dwudziestoletnim okresie obowiązywania przepisów dotyczących podatków dochodowych autor postuluje zmianę przepisów i powołanie komisji kodyfikacyjnej do przygotowania nowych rozważań prawnych.
EN
The article presents an analysis of recent case law of the Supreme Administrative Court income taxes from individuals and legal entities, with particular emphasis on subjects and objects of taxation, income and deductible expenses. The author concludes that when interpreting the provisions concerning taxation of income, the language directive complemented by the systemic and functional interpretations is the most important. Major issues resolved by administrative courts in income taxes relate to tax deductible expenses, determination of the income amount and interest on dividends. Since the old provisions relating to income taxes applied for over 20, the author proposes to change the rules and establish a codification committee to begin new legal discussions.
Year
Volume
50
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-04-03
Contributors
References
 • Babiarz S., Błystak L., Dauter B., Gomułowicz A., Pęk R., Winiarski R., Wrzesińska-Nowacka A., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2013, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2013.
 • Kabat A., [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
 • Mudrecki A., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatku od towarów i usług, [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo CEDETU, Gdańsk 2010.
 • Skoczylas A., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Uchwała Izby Finansowej NSA z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt II FPS 7/10, ONSAiWSA 2012/1/1.
 • Uchwała Izby Finansowej NSA z dnia 21 października 2013 r., sygn. akt II FPS 1/13, ONSAiWSA 2014/1/1.
 • Uchwała NSA z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. akt I FPS 1/08, ONSAiWSA 2008/5/75.
 • Uchwała NSA z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt II FPS 2/11, ONSAiWSA 2012/2/21.
 • Uchwała NSA z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11, ONSAiWSA 2012/3/35.
 • Uchwała NSA z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/11, ONSAiWSA 2012/4/61.
 • Uchwała NSA z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12, ONSAiWSA 2012/5/77.
 • Uchwała NSA z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12, ONSAiWSA 2013/5/77.
 • Uchwała NSA z dnia 17 lutego 2014 r., sygn. akt II FPS 8/13, ONSAiWSA 2014/4/57.
 • Uchwała NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 3/14, ONSAiWSA 2015/2/19.
 • Uchwała NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14, ONSAiWSA 2015/2/20.
 • Uchwała NSA z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 1/15, SIP LEX nr 1739630.
 • Uchwała NSA z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 3/15, SIP LEX nr 1739631.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; Dz. U. z 2012 r., poz. 316 ze zm.; Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.; Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.; Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U., nr 144, poz. 930 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).
 • Wyrok NSA z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 2549/11, SIP LEX nr 1358272.
 • Wyrok NSA z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1465/11, SIP LEX nr 1340061.
 • Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1954/11, SIP LEX nr 1336971.
 • Wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2013, sygn. akt II FSK 2873/11, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1559/12, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2014, sygn. akt II FSK 1706/12, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1723/12, CBOIS.
 • Wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1777/12, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1856/12, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1744/12, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2874/12, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2591/12, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3198/12, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 1518/13, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2123/14, CBOSA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_1_711
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.