PL EN


2016 | 50 | 2 |
Article title

Uwarunkowania tworzenia jednolitego rynku usług cyfrowych w Unii Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza dokumentów Unii Europejskiej, która umożliwia budowę społeczeństwa informacyjnego XXI w., a w szczególności identyfikacja barier i metody ich pokonywania. W drugiej części przedstawiono procedurę monitorowania harmonogramu wdrożenia Europejskiego Rynku Elektronicznego.
EN
The main goal of the paper is to analyse European Union documents to create information society in 21st century. A procedure to apply and to monitor the European Electronic Market is presented in the second part of the paper.
Year
Volume
50
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-06-02
Contributors
References
 • Akt o jednolitym rynku II (COM (2012)0573) Strategii EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2010) 2020, październik 2012.
 • Gospodarka i społeczeństwo cyfrowe w Unii Europejskiej, http://Europa.eu/Pol/infso/index pl.htm [data dostępu: 10.05.2015].
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska Agenda Cyfrowa, COM (2010), 26 sierpnia 2013.
 • Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem (COM(2012)0259), czerwiec 2012.
 • Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy, COM(2008) 868, 15 grudnia 2004, e-umiejętności na XXI w. oraz COM(2007)496.
 • Oleński J., Społeczne społeczeństwo informacyjne podstawą demokratycznego państwa, [w:] A. Kobyliński, W. Szymanowski, M. Grzywińska-Rąpca, M. Kobylińska (red.), Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2015, z. 36.
 • Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednorodnym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług on-line (COM(2011), 12 stycznia 2012.
 • Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności EUROPY w dziedzinie technologii cyfrowych (COM(2009), http://europa.eu/information_society/Europa/i2010/index_en.htm [data dostępu: 10.05.2015].
 • Szymanowski W., Przezroczystość i bezpieczeństwo informacyjne w układzie sektorowym, [w:] A. Kobyliński, W. Szymanowski, M. Grzywińska-Rąpca, M. Kobylińska (red.), Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2015, z. 36.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 4. ust. 2; art. 26, 27, 114, 115).
 • W kierunku Aktu o jednorodnym rynku (COM (2010)0608), 20 maja 2010.
 • W sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass, Decyzja nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy)
 • W sprawie kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie,18 grudnia 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_2_125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.