PL EN


2016 | 50 | 3 |
Article title

Gospodarka oparta na wiedzy jako determinanta konwergencji gospodarczej Polski i wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy transformacja gospodarcza w kierunku modelu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) może stanowić istotny czynnik konwergencji gospodarczej Polski i wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Na podstawie analizy porównawczej danych makroekonomicznych wykazano istnienie luki rozwojowej pomiędzy Polską a przodującymi pod względem gospodarczym krajami UE. Przy wykorzystaniu teoretycznych modeli długookresowego wzrostu gospodarczego przeprowadzono analizę uwarunkowań tej luki. Podjęto też próbę syntetycznej oceny obecnego stanu zaawansowania GOW w Polsce i wyznaczenia kierunków jej rozwoju, pożądanych z punktu widzenia długookresowego wzrostu gospodarczego.
EN
The article addresses the question whether the transition towards the knowledge-based economy (KBE) can be a major determinant of economic convergence between Poland and highly developed EU countries. To prove the existence of development gap between Poland and highly developed EU countries, the comparative analysis of macroeconomic indicators have been applied. Based on theoretical models of long-run growth, the conditions for closing the gap have been determined. An attempt was made to assess the current level of KBE in Poland and to propose the directions for its further development to reinforce the long-run economic growth of the country.
Year
Volume
50
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-20
Contributors
References
 • Bojewska B., Istota i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, [w:] B. Bojewska (red.), Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Borsi M.T., Metiu N., The Evolution of Economic Convergence in the European Union, “Empirical Economics” 2015, No. 48 (2), DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00181-014-0801-2.
 • Cieślik E., Jankowska E., Górniewicz G., Piotrowicz A., Redo J., Redo M., Siemiątkowski P., Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2015.100.
 • Dahlman C., Anderson T., Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition, OECD – World Bank Institute, 2000, https://openknowledge.worldbank.org [data dostępu: 15.03.2016].
 • Dobrinsky R., Havlik P., Economic Convergence and Structural Change: the Role of Transition and EU Accession, “Research Report No. 395”, Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna, July 2014.
 • Dworak E., Mierzenie gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej, [w:] E. Dworak, T. Grabia, W. Kasperkiewicz, W. Kwiatkowska (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Dzionek-Kozłowska J., Zróżnicowanie ścieżek transformacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy współczesnych teorii ekonomicznych, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 1 (73), DOI: http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.01.73.02.
 • Eurostat, GDP per capita in PPS, 2016a, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 15.03.2016].
 • Eurostat, Household Saving Rate, 2016b, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 15.03.2016].
 • Eurostat, Patent Applications to the EPO, 2005 and 2012, 2013 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 14.03.2016].
 • Eurostat, R&D Expenditure, 2015a, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 12.03.2016].
 • Eurostat, Share of Innovative Enterprises 2010–2012, 2015b, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 12.03.2016].
 • Fronczek B.M., Handel produktami ICT – Polska na tle świata, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 401, DOI: http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.401.10.
 • Gärtner M., Macroeconomics, Pearson Education, Harlow 2003.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014–2015, 2015a, http://stat.gov.pl [data dostępu: 17.03.2016].
 • GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2014, 2015b, http://stat.gov.pl [data dostępu: 17.03.2016].
 • GUS, Małżeństwa i dzietność w Polsce, 2016, http://stat.gov.pl [data dostępu: 17.03.2016].
 • GUS, Prognoza ludności na lata 2014–2050, 2014a, http://stat.gov.pl [data dostępu: 16.03.2016].
 • GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011–2015, 2014b, http://stat.gov.pl [data dostępu: 16.03.2016].
 • Hryniewicz J.T., Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
 • Komisja Europejska, 25 Years After the Fall of the Iron Curtain. The State of Integration of East and West in the European Union, 2014, https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/east-west_integration.pdf [data dostępu: 16.03.2016].
 • Komisja Europejska, Innovation Union Scoreboard, 2015, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm [data dostępu: 16.03.2016].
 • Kozak M.W., Reformy polityki spójności: czynniki, efekty i zagrożenia, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • Krugman P., Wells R., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Kubielas A.S., Innowacje i luka technologiczna w gospodarce opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Mankiw G.N., Taylor M.P., Makroekonomia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Marciniak S., Państwo a gospodarka oparta na wiedzy, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), GOW – wyzwanie dla Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R., Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja?, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” 2013, nr 91.
 • NBP, „Materiały i Studia” 2012, z. 282, www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms282.pdf [data dostępu: 20.03.2016].
 • NBP, „Materiały i Studia” 2015, z. 319, www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms319.pdf [data dostępu: 20.03.2016].
 • OECD, Digital Economy Outlook 2015, 2015, www.oecd.org/internet/oecd-digital-economy-outlook-2015-9789264232440-en.htm [data dostępu: 15.03.2016].
 • OECD, Key ICT Indicators, 2014, https://data.oecd.org [data dostępu: 15.03.2016].
 • OECD, OECD Data, 2016, https://data.oecd.org [data dostępu: 15.03.2016].
 • Piech K., Rozwój gospodarek wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście Strategii Lizbońskiej, [w:] W.E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (red.), Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006.
 • Podkaminer L., Development Patterns of Central and East European Countries (in the Course of Transition and Following EU Accession), “Research Report No. 318”, Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna, July 2013.
 • Rapacki R., Próchniak M., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo” 2014, nr 39.
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Skrzypek E., Nowa gospodarka i jej wyznaczniki, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), GOW – wyzwanie dla Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Strożek P., Potencjał wiedzy w polskiej gospodarce w badaniach Banku Światowego, „Gospodarka Narodowa” 2012, nr 11/12 (255/256).
 • Witoń A., Wiedza i wydatki na B+R w krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2015, nr 6 (942), DOI: http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0602.
 • World Bank, Knowledge Assessment Methodology, 2012, www.worldbank.org [data dostępu: 15.03.2016].
 • World Economic Forum, Global Information Technology Report 2015. ICTs for Inclusive Growth, 2015a, www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf [data dostępu: 15.03.2016].
 • World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016, 2015b, http://reports.weforum.org [data dostępu: 17.03.2016].
 • Żelazny R., Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego – implikacje dla rozwoju gospodarczego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 213.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_3_129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.