PL EN


2016 | 50 | 3 |
Article title

Zasoby ludzkie na unijnym rynku pracy w świetle założeń Strategii Europa 2020

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zmian zachodzących na unijnym rynku pracy w kontekście Strategii Europa 2020. Realizacji celu podporządkowano układ artykułu, tj. ukazano tematykę unijnego rynku pracy w kontekście Strategii Europa 2020, przybliżono trendy zachodzące na unijnym rynku pracy w perspektywie realizacji strategii, dokonano diagnozy wybranych aspektów unijnego rynku pracy. Opracowanie oparto na literaturze przedmiotu i wtórnych danych statystycznych.
EN
The aim of the article was adopted approximation of changes in the EU labor market in the context of the Europe 2020 Strategy. The implementation of the system subordinated to the article. It shows the subject of the EU labor market in the context of the Europe 2020 Strategy brought closer to the trends taking place in the EU labor market in the perspective of the Europe 2020 Strategy as well as a diagnosis of selected aspects of the EU labor market. This article is based on the available reference and secondary data.
Keywords
Year
Volume
50
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-20
Contributors
References
  • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2005), Bruksela 2010.
  • Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa 2009.
  • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 11 stycznia 2013.
  • Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011.
  • Skill Needs in Europe. Focus on 2020, Cedefop, Luxembourg 2008.
  • Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
  • www.appsso.eurostat.ec.europa.eu [data dostępu: 15.04.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_3_141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.