PL EN


2016 | 50 | 3 |
Article title

Rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Public-Private Partnership (PPP) in Poland is a young but steadily developing market. Its share in the developed European market is marginal and does not exceed 2% of the closed projects. In the years 2009–2015, public entities in Poland announced 409 proceedings, of which only 1/4 ended with the signing of the contract. Among them, there is a prevalence of small projects, hence the value of the investment may be disproportionate to the costs of preparing the project and its financing. Individual EU countries differ slightly by sectoral structure (industrial structure) of PPP project, and in general the transport projects prevail; then there are educational projects, as well as those related to health care and general public services. In Poland, there is a great diversity of projects, with a predominance of sports and recreational ventures and parking-related ventures. Wherein, there is an increase in the share of contracts in the ICT sector, energy efficiency, waste management and the water and sewage systems. The specificity of the Polish market is connected with its local character, because PPP is used mainly at the municipal level. In the future, you can expect greater interest on the part of local poviats and voivodships, due to limited sources of financing for their needs (e.g. road infrastructure). Greater factual and financial involvement of the public authorities, especially on the national and provincial level, may be linked to the drafting of the blended-projects (hybrid PPPs).
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi w Polsce młody, lecz sukcesywnie rozwijający się rynek. Jego udział w rozwiniętym rynku europejskim jest marginalny i nie przekracza 2% wartości zamkniętych projektów. W latach 2009–2015 podmioty publiczne w Polsce ogłosiły 409 postępowań, z czego zaledwie 1/4 zakończyła się podpisaniem umowy. Wśród nich dominują małe projekty, stąd wartość inwestycji może być niewspółmierna do kosztów jej przygotowania i finansowania. Poszczególne kraje UE nieco odróżnia struktura sektorowa (branżowa) przedsięwzięć PPP, ale generalnie dominują projekty transportowe, dalej edukacyjne, ochrony zdrowia i ogólne usługi publiczne. W Polsce występuje duże zróżnicowanie projektów, z przewagą przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych i parkingowych. Wzrasta natomiast udział zawartych kontraktów w sektorze teleinformatycznym, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami oraz wodno-kanalizacyjnej. Specyfika polskiego rynku wiąże się z jego lokalnym charakterem, bowiem PPP jest stosowane głównie na poziomie gmin. W przyszłości można oczekiwać większego zainteresowania ze strony samorządów powiatów i województw z uwagi na ograniczone źródła finansowania ich potrzeb (np. infrastruktury drogowej). Większe zaangażowanie merytoryczne i finansowe władz szczebla krajowego i wojewódzkiego będzie wiązało się z przygotowaniem projektów mieszanych (blended/hybrid PPPs), współfinansowanych z UE.
Year
Volume
50
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-20
Contributors
References
 • Blending EU Structural and Investment Funds and PPPs in the 2014–2020 Programming Period, Guidance Note, EPEC, January 2016, www.eib.org/epec/resources/blending-ue-structural-investment-fund-ppp [data dostępu: 12.01.2016].
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Cieślik Z., Partnerstwo publiczno-prywatne: publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
 • Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts OJ L 134, 30.04.2004.
 • EPEC, Market Update. Review of the European PPP Market, 2010–2015, www.eib.org/epec/resources/epec-market-update-2010-public.pdf [data dostępu: 12.01.2016].
 • Green Paper on public-private partnerships and Community law on public contracts and concessions COM/2004/0327 final, Brussels 30.04.2004.
 • Guidelines for successful Public-Private Partnership, EC 2003, Brussels, March 2003.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., Marczewska E., Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, PARP, Warszawa 2012.
 • Herbst I., Jagusztyn-Krynicki T., Raport z badania rynku PPP wśród przedsiębiorców, firm doradczych i instytucji finansowych, PARP, Warszawa 2013.
 • Kappeler A., Nemoz M., Public-Private Partnership in Europe – Before nad During the Recent Financial Crisis, Economic and Financial Report 2010/04, European Investment Bank 2010.
 • Raport PPP. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U., nr 19, poz. 101 z późn. zm.).
 • Walker C., Smith A., Privatized Infrastructure: the Build Opera Transfer Approach, Thomas Telford Publ., London 1995, DOI: http://dx.doi.org/10.1680/pitba.20535.
 • Zalewski D., Rynek PPP w Polsce – siedem lat za nami, „Forum PPP – Magazyn Inwestycji Publicznych” 2016, nr 1 (31).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_3_185
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.