PL EN


2016 | 50 | 3 |
Article title

Mikro- i makroostrożnościowa polityka nadzorcza względem sektora bankowego – potencjalne obszary konfliktów i sposoby ich minimalizacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The consequences of last crisis on financial market is the promotion of the macroprudential policy as new approach in regulatory policy on the financial sector. The main ideas of goal, tasks and instruments of macroprudential policy were presented in the article. They were confronted with the goal, tasks and instruments of microprudential supervisory policy. This comparison indicates the existence of general goal of macroprudential policy but there are also some problems concerning the detailed tasks of this policy. This result causes the further problem with identification of many instruments which should be belong to the marcoprudential policy only. Lack of detailed tasks of macroprudential policy and similar instruments used by micro- and macroprudential policy may generate some tension in supervisory policy and diminish the safety of financial sector and the trust its clients. We recommend to implement the new supervisory policy on step by step basis, collecting all the time the necessary experience and to take the decision later if the institutional separation of macroprudential policy is really reasonable or it is better to divide the tasks of this policy between microprudential policy and central bank activity.
PL
Jednym z głównych wniosków wyciągniętych z doświadczeń ostatniego kryzysu na rynkach finansowych na świecie był postulat wprowadzenia polityki makroostrożnościowej. W artykule pzedstawiono najważniejsze cele, zaadania i instrumenty tej polityki oraz skonfrontowano je z dotychczasową polityką mikroostrożnościową. Brak szczegółówego określenia zadań polityki makroostrożnościowej i podobieństwo wielu potencjalnych jej instrumentów do narzędzi polityki mikroostrożnościowej może prowadzić do potencjalnych konfliktów w zakresie stosowania obu polityk. Pojawienie się takich konfliktów może prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa sektora finansowego i zaufania jego klientów. Dostrzegając te zagrożenia, rekomendujemy stopniowe wdrażanie nowej polityki, gromadzenie niezbędnych doświadczeń w tym zakresie i odsunięcie w czasie decyzji o ewentualnym instytucjonalnym wyodrębnieniu polityki makroostrożnościowej zamiast jej podziału między kompetencje polityki mikroostrożnościowej i zadania banku centralnego.
Year
Volume
50
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-20
Contributors
References
 • BCBS, Core Principles for Effective Banking Supervision, BCBS, September 2012.
 • Berntsson C., Molin J., A Swedish Framework for Macroprudential Policy, “Sveriges Riskbank Economic Review” 2012, No. 1.
 • Borio C., Furfine C., Lowe P., Procyclicality of the Financial System and Financial Stability: Issues and Policy Options, “BIS Papers” 2001, No. 1.
 • Constancio V., Macro-prudential Policy – Strenghtening the Foundations, Enhancing the Toolkit and Taking Action, Keynote address at the 1st conference on the Macro-prudential Research Network (MaRs), Frankfurt am Main, 5 October 2011.
 • Crockett A., Marrying Micro- and Macroprudential Dimensions of Financial Stability, BIS Speeches, 21 September 2000.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (Dz.Urz. UE, nr L 176).
 • ERRS, Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostrożnościowegp organów krajowych (Dz.Urz. UE, nr 41).
 • Galati G., Moessner R., Macroprudential Policy – a Literature Review, “BIS Working Papers” No. 337, BIS, Basel 2011.
 • Hanson S., Kashyap A., Stein J., A Macroprudential Approach to Financial Regulation, “Journal of Economic Perspectives” 2011, Vol. 25, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.1257/jep.25.1.3.
 • IMF, Key Aspects of Macroprudential Policy, IMF, Washington, June 2013.
 • IMF, Towards Effective Macroprudential Policy Frameworks – an Assessment of Stylized Institutional Models, “Working Papers” 11/250, IMF, Washington 2011.
 • Operationalising the Selection and Application of Macroprudential Instruments, “CGFS Papers” No. 48, Basel 2012.
 • Osiński J., Seal K., Hoogduin L., Macroprudential and Microprudential Policies: Toward Cohabitation, IMF 2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.Urz. UE, C 58).
 • Szpunar P., Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, NBP, Warszawa 2012.
 • Turner P., Currency Mismatches and Liquidity Risk: Diagnosis and Reform, Paper presented at the EBRD High level workshop, London, 3 December 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_3_205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.