PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Inwestowanie etyczne – zasady i efektywność

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest prezentacja zasad etycznego inwestowania i kryteriów selekcji inwestycji etycznych oraz analiza porównawcza efektywności inwestycji etycznych i nieetycznych. Artykuł wskazuje na ewolucję sposobu podejścia do budowy portfeli inwestycji etycznych: od podejścia opartego na negatywnej selekcji (wykluczenia z portfela spółek działających w branżach „niepożądanych”) w kierunku selekcji pozytywnej, koncentrującej się na wyborze spółek, które przestrzegają „zasad dobrych praktyk” ładu korporacyjnego i których działalność sprzyja interesom społecznym i środowiskowym. Badania efektywności inwestycji SRI na tle inwestycji tradycyjnych w większości przypadków sugerują, że uwzględnienie kryteriów ESG w budowie portfela ma neutralny wpływ na wyniki portfela etycznego, na tle portfeli tradycyjnych, i jedynie niekiedy wpływ ten jest pozytywny. Przeprowadzone dla potrzeb artykułu badanie porównawcze realnych portfeli inwestycji etycznych, nieetycznych i tradycyjnych dla okresu 2003–2014 wykazało natomiast dominację stóp zwrotu z portfela inwestycji nieetycznych, okupioną jednak wyższą zmiennością stóp zwrotu, wynikającą z niskiej dywersyfikacji sektorowej portfela nieetycznego.
EN
The main goal of the article is to present the rules for ethical investing and criteria for selecting an ethical portfolio as well as comparative analysis of the effectiveness of ethical and unethical investments. The article points out the evolution in the approach to the construction of ethical portfolios from the one based on the negative selection (exclusion of companies from “undesired” industries) toward positive selection, concentrated on selecting companies following good practices of corporate governance and having a positive social and environmental impact. Research on the effectiveness of SRI investment versus traditional investments show that in most cases the inclusion of ESG criteria in portfolio selection has a neutral impact on portfolio performance and in some cases that impact becomes positive. The research conducted for the purpose of this article, comparing the performance of real life portfolios of ethical, unethical and traditional investments, during the period of 2003–2014 has shown the dominance of portfolio returns generated by the unethical portfolio although accompanied by the higher variation of these returns, resulting from limited sectoral diversification of unethical portfolio.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Barrier Fund Fact Sheet, Q4-2014.
 • Fabozzi F.J., Ma K.C., Oliphant B.J., Sin Stock Returns, “Journal of Portfolio Management” 2008 (Fall), DOI: https://doi.org/10.3905/JPM.2008.35.1.82.
 • Hong H., Kacperczyk M., The Price of Sin: The Effect of Social Norms on Markets, “Journal of Financial Economics” 2009, No. 1.
 • Jo H., Saha T., Sharma R., Wright S., Socially Responsible Investing vs. Vice Investing, Working Paper, Academic and Business Research Institute, 2009.
 • Kim I., Venkatachalam M., Are Sin Stocks Paying the Price for Their Accounting Sins?, “Journal of Accounting, Auditing and Finance” 2011, No. 26 (2).
 • Kiymaz H., SRI Mutual Fund and Index Performance, [w:] H.K. Baker, J.R. Nofsinger (eds.), Socially Responsible Finance and Investing. Financial Institutions, Corporations, Investors and Activists, John Wiley & Sons, Hoboken 2012.
 • Kosterman W., Sin Stock Returns and the 2008 Economic Downturn, Universiteit van Amsterdam 2013.
 • Lobe S., Walkshausl C., Vice vs. Virtue Investing Around the World, Working Paper, SSRN 2011, http://ssrn.com/abstract=1089827 [daya dostępu: 10.03.2016].
 • Merton R.C., A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information, “Journal of Finance” 1987, No. 3.
 • Olsson M., Do the Nice Guys Go Home Empty Handed?, Unpublished master thesis, Lunds Universitet 2005.
 • Peck S., Investment Ethics, John Wiley & Sons, Hoboken 2011.
 • Renneboog L., Ter Horst J., Zhang C., The Price of Ethics and Stakeholder Governance: The Performance of Socially Responsible Mutual Funds, “Journal of Corporate Finance” 2008, No. 3.
 • Salaber J.M., Sin Stock Returns Over the Business Cycle, Working Paper, Université Paris-Dauphine 2009.
 • Salaber J.M., The Determinants of Sin Stock Returns: Evidence on the European Market, Working Paper, Université Paris-Dauphine 2007.
 • Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001.
 • www.morningstar.com [data dostępu: 10.03.2016].
 • www.yahoo.finance.com [data dostępu: 10.03.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_101
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.