PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Wpływ zmian dotyczących pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2014–2020 na działalność przedsiębiorców w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 w sposób istotny zmieniły się warunki uzyskiwania regionalnej pomocy publicznej. Celem artykułu jest prezentacja zmian w rozwiązaniach dotyczących pomocy publicznej, dotykających przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w oparciu o zezwolenie, oraz ocena efektów tych zmian w oparciu o wskaźniki charakterystyczne dla Specjalnych Stref Ekonomicznych.
EN
New Financial Framework 2014–2020 changes the rules of regional public aid. The aim of the article is to present these changes and their impact on the entrepreneurs who want to start their investment with the permit to operate in the special economic zone. The second aim is the analysis of the effects of each of the special economic zones’ activities based on the indicators like the number of permits to conduct business in the areas of special economic zones, the size of capital investment of zones’ entrepreneurs and the level of employment.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Grabowska-Klimczak K., Wprowadzenie do zagadnień specjalnych stref ekonomicznych, [w:] A. Tałasiewicz (red.), Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Guidelines on Regional Aid for 2014–2020, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-569_en.htm [data dostępu: 10.05.2016].
 • Informacja w sprawie realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych według stanu na 31 grudnia 2015 r., www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=B01837BE236B7D1DC1257FC5003BADB1 [data dostępu: 01.06.2016].
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 października 2015 r., sygn. ITPB3/4510-444/15/PS.
 • Lichota W., Efektywność finansowa specjalnych stref ekonomicznych, „Gospodarka Narodowa” 2016, nr 1.
 • Mapa pomocy regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-180_pl.htm [data dostępu: 10.05.2016].
 • Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2013 r., ILPB3/423-124/13-4/AO.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.187.01.0001.01.POL [data dostępu: 10.05.2016].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie mapy pomocy regionalnej w latach 2014–2020 (Dz. U. 2014, poz. 878), www.parp.gov.pl/files/74/691/20550.pdf [data dostępu: 10.05.2016].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. 2015, poz. 465).
 • Smętkowski M., Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce, [w:] Wpływ specjalnych stref ekonomicznych i inwestycji zagranicznych struktury przemysłu, Warszawa – Kraków 2008.
 • Susmarski S., Pomoc publiczna a inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych, [w:] S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012) (Dz. Urz. C 326, 26 października 2012 r.).
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 2015, poz. 282).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2014 r., sygn. II FSK 431/12.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 października 2015 r., sygn. I SA/Kr 962/15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.