PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Zależność między przedsiębiorczością a rozwojem gospodarczym. Przykład regionów przygranicznych Polski Wschodniej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest analiza wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w regionach przygranicznych Polski Wschodniej na przestrzeni lat 2004 – 2013. Wstępna analiza problemu pozwoliła na postawienie głównej hipotezy badawczej, która zakłada, że pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego regionu i rozwojem przedsiębiorczości istnieje ścisła zależność. Wyższy poziom rozwoju w większym stopniu stymuluje rozwój przedsiębiorczości. Regiony słabiej rozwinięte nie mogą redukować barier rozwoju przedsiębiorczości (np.: infrastrukturalnych).
EN
The aim of the study is to analyze selected indicators of economic development and entrepreneurship in the regions of Eastern Polish border over the years 2004–2013. A preliminary analysis of the problem made it possible to place the main research hypothesis, which assumes that between the level of economic development of the region and the development of entrepreneurship, there is a close correlation. To a greater extent, higher level of development stimulates the development of entrepreneurship. Less developed regions cannot reduce barriers to entrepreneurship (e.g. infrastructure).
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
  • Barwińska-Małajowicz A., Kalita W., Puchalska K., Regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych a odpływ rodzimej siły roboczej za granicę, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009.
  • Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Powierzchnia i ludność w 2009 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010.
  • GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku, Warszawa 2014a.
  • GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 roku, Warszawa – Rzeszów 2014b.
  • Kola-Bezka M., Analiza innowacyjności i przedsiębiorczość regionów Europy Środkowo-Wschodniej za pomocą metody ankietowej, [w:] W. Kosiedowski (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
  • Miszczuk A., Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2013.
  • PARP, Global Entrepreneurship Monitor Polska, Warszawa 2011.
  • Poland Directions in Regional Policy, Raport No. 30466-PL, Document of the Word Bank, Warszawa 2004.
  • Sana El Harbi, Grolleau G., Bekir I., Entrepreneurship and Growth: What Causes What?, [w:] G. Libecap, S. Hoskinson (eds.), Entrepreneurship and Global Competitiveness in Regional Economies: Determinants and Policy Implications, Advances in the Study Of Entrepreneurship, Innovation And Economic Growth, Vol. 22, United Kingdom – North America – Japan India – Malaysia – China 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.