PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Portfele aktywów finansowych gospodarstw domowych krajów strefy euro – podobieństwa i różnice

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy scharakteryzowano wzorcowe portfele aktywów finansowych gospodarstw domowych w 15 krajach strefy euro, wskazując na występujące między nimi różnice i podobieństwa. Uwagę zwrócono na niejednolitą na badanym obszarze skalę zjawiska wykluczenia finansowego w zakresie nabywania instrumentów o charakterze lokacyjnym i inwestycyjnym. Dla zbiorowości gospodarstw domowych posiadających takie zaangażowanie, określono ich preferencje wyrażone wartościami i strukturami całkowitych aktywów. Pomimo identyfikacji istotnych różnic między krajami, wyniki badania pozwoliły ustalić najważniejszy w skali ponadnarodowej składnik portfela, którym okazały się depozyty. Koncentracja uwagi i ukierunkowanie działań na posiadanie tej kategorii aktywów finansowych skutkowały słabą dywersyfikacją portfeli, składających się najczęściej z co najwyżej dwóch komponentów. W analizowanych krajach potwierdzono występowanie zjawiska substytucyjności między wybranymi składnikami portfeli, lecz nie były one tożsame w całej grupie krajów. Pomimo różnic występujących w badanym obszarze geograficznym, możliwe było zidentyfikowanie podgrup państw, w których portfele aktywów finansowych cechowały się podobieństwem.
EN
This paper presents the average financial asset portfolios of households in 15 countries of the euro area, identifying differences and similarities between them. Attention is also paid to the non-equal scale of financial exclusion of individuals from acquisitions of investment products. The households possessing such assets were characterised by diverse preferences in terms of their values and structures. Despite existing differences, the results allowed to identify the most important component of the portfolio on a supranational scale, which turned out to be deposits. The focus on this category of financial assets led to a poor diversification of portfolios, usually constituted by up to two components. There was observed a substitutability between certain products, however, not the same in the entire group of countries. Despite the multifaceted differences, the subgroups of countries with similar components were identified.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Arrondel L., Bartiloro L., Fessler P., Lindner P., Matha T.Y., Rampazzi C., Savignac F., Schmidt T., Schurz M., Vermeulen P., How Do Households Allocate Their Assets? Stylized Facts from the Eurosystem Household Finance and Consumption Survey, “Deutsche Bundesbank Discussion Paper” 2014, No. 12.
 • Barasinska N., Schafer D., Stephan A., Individual Risk Attitudes and the Composition of Financial Portfolios: Evidence from German Household Portfolios, “Quarterly Review of Economics and Finance” 2012, Vol. 52 (1), DOI: https://doi.org/10.1016/j.qref.2011.10.001.
 • Carroll C.D., Portfolios of the Rich, [w:] L. Guiso, M. Haliassos, T. Jappelli (eds.), Household Portfolios, MIT Press, Cambridge 2002.
 • Christelis D., Georgarakos D., Haliassos, M., Differences in Portfolios Across Countries: Economic Environment versus Household Characteristics, 2012, http://ssrn.com/abstract=1089802 [data dostępu: 01.02.2016].
 • Du Caju P., Structure and Distribution of Household Wealth: An Analysis Based on the HFCS, “National Bank of Belgium Economic Review” 2013, No. 9.
 • ECB, HFCS Country Surveys Metadata Information, European Central Bank, Frankfurt am Main 2013a.
 • ECB, The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey – Results from the First Wave, “ECB Statistics Paper Series” 2013b, No. 2.
 • Gollier C., What Does Theory Have to Say about Household Portfolios?, [w:] L. Guiso, M. Haliassos, T. Jappelli (eds.), Household Portfolios, MIT Press, Cambridge 2002.
 • Gradoń W., Lokowanie nadwyżek finansowych w papiery wartościowe, [w:] J. Harasim (red.), Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, PTE, Katowice 2010.
 • Guiso L., Haliassos M., Jappelli T., Stockholding in Europe, Palgrave Macmillan Publishers, Basingstoke 2003.
 • Guiso L., Haliassos M., Jappelli T. (eds.), Household Portfolios, MIT Press, Cambridge 2002.
 • Haliassos M., Bertaut C., Why Do So Few Hold Stocks?, “Economic Journal” 1995, Vol. 105 (432), DOI: https://doi.org/10.2307/2235407.
 • Harasim J., Oszczędzanie i inwestowanie nadwyżek finansowych przez ludność, [w:] J. Harasim (red.), Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, PTE, Katowice 2010.
 • Kochaniak K., Stabilność depozytów gospodarstw domowych w zmiennych uwarunkowaniach rynku finansowego i gospodarek państw strefy euro – regulacje a rzeczywistość, „Bank i Kredyt” 2015, nr 46 (5).
 • Korzeniowska A., Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych krajów, „Studia Ekonomiczne – ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, z. 239.
 • Korzeniowska A., Lewicka B., Długoterminowe oszczędności finansowe w Polsce – Raport 2016, Alterum, Warszawa 2016.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 • Teppa F., Porpiglia A., Ziegelmeyer M., Le Blanc J., Zhu J., Household Saving Behaviour and Credit Constraints in the Euro Area, “ECB Working Paper” 2015, Vol. 1790.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_213
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.