PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej instrumentem finansowania przedsiębiorczości społecznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie istoty europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (European Social Entrepreneurship Fund – EuSEF) jako nowego instrumentu finansowania przedsiębiorczości społecznej. Instrument ten został wprowadzony w życie w 2013 r. jako odpowiedź na problemy finansowania przedsiębiorczości społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej kwalifikowalny fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej to fundusz, który: zamierza zainwestować co najmniej 70% łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w aktywa, które stanowią kwalifikowalne inwestycje; nie wykorzystuje więcej niż 30% łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego do nabycia aktywów innych niż kwalifikowalne inwestycje; został ustanowiony na terytorium państwa członkowskiego. W artykule rozważaniom zostały poddane także pojęcia kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego (przedsiębiorstwa społecznego) oraz inwestycji kwalifikowalnej. Ponadto uzupełnieniem opracowania jest krótka charakterystyka czterech funkcjonujących obecnie funduszy EuSEF.
EN
The purpose of the hereby article is to discuss the essence of European Social Entrepreneurship Funds as a new instrument of financing the social entrepreneurship. This instrument was brought into effect in 2013 as a reply to problems with financing the social entrepreneurship. According to the regulation on European Social Entrepreneurship Funds, ‘qualifying social entrepreneurship fund’ means a collective investment undertaking that meets the definition of an AIF; intends to invest 70% of its aggregate capital contributions and uncalled committed capital in assets that are qualifying investments; does not use more than 30% of its aggregate capital contributions and uncalled committed capital to acquire non-qualifying investments and is established within the territory of a Member State. Due to the EuSEF investment strategy, the definitions of ‘qualifying portfolio undertaking’ and ‘qualifying investments’ will be presented. Moreover, the supplementing of this article will be the short characteristics of 4 EuSEFs functioning in the EU.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Abu-Saifan S., Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries, “Technology Innovation Management Review” 2012, No. 2 (2).
 • Defourny J., Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, [w:] Ekonomia społeczna: II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej, Kraków 2004, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U. L 145/1 z 30 kwietnia 2009 r.].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. U. L 302/32 z 17 listopada 2009 r.].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. U. L 174/1 z 1 lipca 2011 r.].
 • Falkowski M., Wiśniewski P., Impact Investment as a New Investment Class, “Review of Business and Economics Studies” 2013, Vol. 1, No. 1.
 • http://impactassets.org/ia50_new [data dostępu: 20.05.2016].
 • http://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_eusef [data dostępu: 20.05.2016].
 • Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:PL:PDF [data dostępu: 20.05.2016].
 • Izdebski H., Małek M., Formy prawne podejmowania i prowadzenia działalności służącej realizacji celów społecznie użytecznych poza sektorem finansów publicznych, w szczególności w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w świetle idei ekonomii społecznej i obowiązującego stanu prawnego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2005.
 • Kurleto M., Innowacyjność w przedsiębiorczości społecznej a ustawowy zakres filantropii i dobroczynności, [w:] H. Bieniok (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji, cz. 1: Koncepcje i modele, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 183.
 • Pearce J., Social Enterprise in Anytown, Calouste Gulbenkian Foundation, London 2003.
 • Pełka W., Rynkowe instrumenty finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, [w:] J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna. Wydanie specjalne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2012.
 • Phitrust Partenaires Annual Report 2014, www.phitrustactiveinvestors.com/data//Rapport_annuel_2014_version_finale.pdf [data dostępu: 20.05.2016].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115/18 z 25 kwietnia 2013 r.].
 • Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 615).
 • www.bonventure.de/en/projects/social-services-and-products.html [data dostępu: 20.05.2016].
 • www.eif.org/what_we_do/equity/sia [data dostępu: 20.05.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_269
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.