PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Innowacje w rozliczeniach finansowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematyka opracowania dotyczy innowacji w rozliczeniach finansowych zarówno o charakterze konstrukcyjnym, jak i technologicznym. W pierwszym przypadku omówiono elektroniczne i cyfrowe formy pieniądza tradycyjnego, w tym szczególną innowację, jaką jest „cyfrowa gotówka”. W drugim przypadku do rozliczeń tradycyjnych pieniądz nie jest wykorzystywany, a rolę pośrednika przejmują alternatywne waluty o charakterze lokalnym lub globalnym. W przypadku rozliczeń niepieniężnych specyficzną formę innowacji stanowią „dowody wykonanej pracy”. W kontekście wyzwań związanych z wykorzystywaniem innowacji w rozliczeniach finansowych można przypuszczać, że waluty alternatywne o lokalnym charakterze nie rozwiną się jako dominująca forma rozliczeń. Te o charakterze globalnym (kryptowaluty) wprawdzie nie będą w stanie wyprzeć tradycyjnego pieniądza, będą jednak mogły stanowić dla niego alternatywę i formalne, równoległe funkcjonowanie walut fiducjarnych i kryptograficznych nie stanie się abstrakcyjną wizją, lecz jednym z możliwych i realnych scenariuszy rozwoju.
EN
The subject of the study is to discuss innovations in financial settlements in terms of their construction and technological aspects. In the first case electronic and digital forms of traditional money are analysed, with particular emphasis on the innovation represented by “digital cash”. In the second case traditional money is not used for settlements and the role of an intermediary is taken over by alternative currencies of local or global range. In case of non-monetary settlements the “evidence of performed work” constitutes the specific form of innovation. In the context of challenges related to the application of innovations in financial settlements it can be assumed that alternative currencies of local range shall not develop as the dominating form of settlements. Those of global range (cryptocurrencies) will, however, not be able to substitute traditional money, but will constitute an alternative to it, hence the formal, parallel functioning of fiduciary and cryptographic currencies does not seem an abstract vision, but one of the possible and realistic scenarios of development.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
author
author
References
 • Billon, Billon – bezpieczna cyfrowa gotówka, www.billon.info/home [data dostępu: 01.06.2016].
 • Bitcoin.pl, Ludowy Bank Chin oficjalnie oświadczył, że pracuje nad własną cyfrową walutą. Kurs BTC w górę o 10%, 2016, http://bitcoin.pl/wiadomosci/prawo-i-polityka/1121-ludowy-bank-chin-oficjalnie-oswiadczyl-ze-pracuje-nad-wlasna-cyfrowa-waluta-kurs-btc-idzie-w-gore-o-10 [data dostępu: 10.10.2016].
 • CoinMarketCap, Crypto-Currency Market Capitalizations, 2016, http://coinmarketcap.com [data dostępu: 01.06.2016].
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego.
 • Encyklopedia PWN, Pieniądz, 2015, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3956789/pieniadz.html [data dostępu: 01.06.2016].
 • Hallsmith G., Lietaer B., Creating Wealth: Growing Local Economies with Local Currencies, New Society Publishers, Gabriola Islands, 2011.
 • Iwuć M., Już wkrótce likwidacja gotówki. Co odpowiesz w referendum?, 2015, http://marciniwuc.com/likwidacja-gotowki [data dostępu: 01.06.2016].
 • Kurek R., Bitcoin vs. Legal and Tax Regulations in Poland and Worldwide, [w:] J. Dziuba, T. Orzeszko (red.), Finance and Accounting for Sustainable Development – Responsibility, Ethic, Financial Stability, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 397.
 • Laufer N., Alternative Monetary Systems, 2014, www.dmoz.org/Science/Social_Sciences/Economics/Financial_Economics/Currency_and_Money/Alternative_Monetary_Systems [data dostępu: 01.06.2016].
 • Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002.
 • Nakamoto S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, http://bitcoin.org/bitcoin.pdf [data dostępu: 01.06.2016].
 • Nowakowski W., Kryptograficzne aspekty technologii wirtualnej waluty BitCoin, „Elektronika” 2013, nr 5.
 • OECD, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Paris 2005.
 • Ogórek S., Billon to nowa forma pieniądza. Czy polska cyfrowa waluta będzie tak popularna jak bitcoin?, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/billon-to-nowa-forma-pieniadza-czy-polska,224,0,1793760.html [data dostępu: 01.06.2016].
 • Pismo Ministerstwa Finansów do Marszałka Senatu z dnia 28 czerwca 2013 r. (FN/FN-7/0602/WOS/4-3/2013/RD-64616/2013).
 • Puls Biznesu, Brytyjski bank centralny myśli o własnym bitcoinie, 2015, www.pb.pl/4019402,52696,brytyjski-bank-centralny-mysli-o-wlasnym-bitcoinie [data dostępu: 13.03.2015].
 • Puls Biznesu, Zug pozwoli mieszkańcom płacić bitcoinami, 2016, www.pb.pl/4432870,69377,zug-pozwoli-mieszkancom-placic-bitcoinami [data dostępu: 13.03.2016].
 • Szeszko P., Alternatywne waluty narzędziem wspierającym ekonomię społeczną, 2013, www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/908343.html [data dostępu: 13.03.2015].
 • Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U., nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_289
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.