PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Tendencje w zakresie funkcjonowania platform obrotu na rynku walutowym oraz kapitałowym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój rynków finansowych wiąże się ściśle z innowacjami w zakresie metod zawierania na nich transakcji. Bez postępu technologicznego w obszarze obrotu nie byłby możliwy napływ nowych inwestorów, dzięki którym rośnie wolumen przeprowadzanych transakcji. Wśród rynków finansowych to właśnie rynek walutowy i kapitałowy wyróżniają się pod względem rozwiązań mających na celu ułatwienie handlu ich uczestnikom. Ich architektura obrotu ewoluuje, powodując, że obok tradycyjnych sposobów zawierania transakcji inwestorzy mają do dyspozycji również nowoczesne kanały dostępu do przeprowadzania operacji finansowych. Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki takich kanałów i skonfrontowanie ich z tradycyjnymi metodami oraz pokazanie różnic w zakresie funkcjonowania platform obrotu na rynku walutowym i kapitałowym. Jako metodę badawczą zastosowano analizę danych statystycznych dotyczących struktury obrotów w obu segmentach oraz zasad działania największych globalnych platform obrotu.
EN
The development of the financial markets is closely related to the innovation in methods of concluding financial transactions. The inflow of new investors, who are responsible for increasing in the number of transactions, would not be possible without technological progress in the area of market volume. Among the financial markets, these are the foreign exchange market and capital market that outstand in terms of solutions aimed at facilitating trade to their participants. Their architecture is evolving, causing that beyond the traditional ways of making transaction, investors are also provided with modern channels to carry out financial operations. This paper aims to characterise such new channels and confront them with traditional methods, as well as to show the differences in the functioning of the trading platforms on the foreign exchange market and capital market. Analysis of statistical data on the structure of turnover in both markets and the principles of the largest global trading platform was used as the research method.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Aquis Exchange, About Us, 2016a, www.aquis.eu/company/about-us [data dostępu: 02.06.2016].
 • Aquis Exchange, Monthly Statistics, 2016b, www.aquis.eu/statistics [data dostępu: 02.06.2016].
 • Bats Global Markets, Market Share, www.batstrading.co.uk/market_data/market_share/market/all/2016-05-31 [data dostępu: 06.06.2016].
 • BBC News, LSE Reveals Takeover of Turquoise, 2009, http://newsvote.bbc.co.uk/2/hi/business/8423955.stm [data dostępu: 06.06.2016].
 • BIS, Triennial Central Bank Survey Global Foreign Exchange Market Turnover in 2010, Basel 2011, www.bis.org [data dostępu: 06.06.2016].
 • BIS, Triennial Central Bank Survey Global Foreign Exchange Market Turnover in 2013, Basel 2014, www.bis.org [data dostępu: 06.06.2016].
 • Currenex, www.currenex.com [data dostępu: 06.06.2016].
 • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca Dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i Dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca Dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U. UE, 30 kwietnia 2004 r.).
 • European Securities and Markets Authority, Register: Multilateral Trading Facilities, 2016, http://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_mifid_mtf [data dostępu: 02.06.2016].
 • Federation of European Securities Exchanges, European Equity Market Report, April 2016, www.fese.eu/statistics-market-research/european-equity-market-report [data dostępu: 01.06.2016].
 • FXall, www.fxall.com [data dostępu: 06.06.2016].
 • Fxconnect, www.fxconnect.com [data dostępu: 06.06.2016].
 • GPW S.A., Aquis Exchange partnerem biznesowym GPW, komunikat prasowy z dnia 19 sierpnia 2013 r., www.gpw.pl/wydarzenia/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=51099 [data dostępu: 04.06.2016].
 • GPW S.A., Nabycie akcji Aquis Exchange Limited, Raport bieżący nr 2/2014, www.gpw.pl/raport_biezacy?geri_id=276 [data dostępu: 04.06.2016].
 • London Stock Exchange Group, Trading Polish Securities on Turquoise, 2016, www.lseg.com/turquoise/polish-securities [data dostępu: 02.06.2016].
 • Mosionek-Schweda M., Wpływ wielostronnych platform obrotu na funkcjonowanie europejskiego rynku kapitałowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, t. 1, nr 74.
 • NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Warszawa 2015.
 • NBP, Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na krajowym rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, Warszawa 2014.
 • Szmelter M., Metody zawierania transakcji na światowym rynku walutowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.
 • Thomson Reuters FXall Leading Trading and Workflow Solutions, www.financial.thomsonreuters.com [data dostępu: 06.06.2016].
 • Tomaszewski J., Wpływ rozwoju alternatywnych systemów obrotu na strukturę rynku akcji w obszarze Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 37.
 • Uraziński G., Nowe platformy zaczynają kąsać giełdy, „Forbes” 2010, nr 3.
 • Żukowski P., Rynek walutowy jako przykład rynku wirtualnego, „Nauki o Finansach. Financial Sciences” 2014, nr 1 (18).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_339
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.