PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Wykorzystanie ratingów kredytowych do celów regulacyjnych w Unii Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zasady wykorzystania ratingów kredytowych do celów regulacyjnych w Unii Europejskiej. W założeniu zasady te powinny zwiększać konkurencję na rynku usług ratingowych. W tym celu wszystkie unijne instytucje powinny automatycznie akceptować ratingi kredytowe wystawiane przez agencje ratingowe zarejestrowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Niestety, zasada ta nie jest akceptowana przez Eurosystem. Jego działania dyskryminują małe agencje ratingowe, konsolidując oligopolistyczną strukturę rynkową.
EN
The aim of the article is to demonstrate the use of credit ratings for regulatory purposes in the EU. In principle, they increase competition on the EU market of rating services. For this purpose all EU institutions should automatically accept the ratings issued by credit rating agencies registered by European Securities and Markets Authority. Unfortunately, the Eurosystem does not accept this principle. Its actions discriminate small credit rating agencies and consolidate oligopolistic market structure.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Bolton P., Freixas X., Shapiro J., The Credit Ratings Game, “NBER Working Paper” 2009, No. 14712.
 • Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. L177, 30.06.2006).
 • Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010.
 • ESMA, Competition and Choice in the Credit Rating Industry, December 2015.
 • European Central Bank, Minimum Coverage Requirements for ECAIs in the ECAF, January 2016.
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy, Nadzór UE nad agencjami ratingowymi – dobrze ugruntowany, ale jeszcze nie w pełni skuteczny, Luksemburg 2015.
 • Niedziółka P., Agencje ratingowe – instytucje wczesnego ostrzegania przed kryzysem czy podmioty destabilizujące rynki finansowe, „Zarządzanie i Finanse” 2013, t. 2, nr 1.
 • OECD, Competition and Credit Rating Agencies, October 2010.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie agencji ratingowych, COM(2008) 704 wersja ostateczna – 2008/0217 (Dz. Urz. C 277, 17.11.2009).
 • Oversight of Credit Rating Agencies Registered as Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, Securities and Exchange Commissions, March 2007.
 • Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings, Financial Stability Board, 27 October 2010.
 • Report of the High-Level Group on Financial Supervision in the EU, chaired by J. de Larosière, Brussels, 25 February 2009.
 • Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratinowych (Dz. Urz. L302, 17.11.2009).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. L145, 31.05.2011).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2011 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. L146, 31.05.2013).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. L176, 27.06.2013).
 • U.S. Securities and Exchange Commission, Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the Securities Markets, January 2003.
 • White L.J., Credit Rating Agencies and the Financial Crisis: Less Regulation of CRAs is a Better Response, “Journal of International Banking Law and Regulation” 2010, Vol. 25, Issue 4.
 • Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (Dz. Urz. L91, 02.04.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_373
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.