PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Kierunki zmian ochrony konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konsument jako aktywny uczestnik rynku finansowego odgrywa w nim istotną rolę. Ustanowienie właściwych zasad jego ochrony jest niezbędne dla utrzymania stabilności tego rynku. Obecne ramy regulacyjno-instytucjonalne ochrony konsumentów usług finansowych, opierające się na paradygmacie informowania go o warunkach zawieranej umowy, okazały się niewystarczające. W kształtowaniu pełnego systemu ochrony konsumentów usług finansowych powinny brać udział trzy grupy podmiotów: konsumenci, instytucje finansowe oraz organy administracji publicznej, w tym nadzoru finansowego. Przyczyni się to nie tylko do zwiększenia stopnia ochrony konsumentów na skomplikowanym rynku finansowym, ale też podniesie stabilność całego sektora finansowego.
EN
The consumer as an active participant in the financial market, plays an important role in it. The establishment of appropriate rules to protect his rights is necessary to maintain the stability of the market. The current regulatory framework and institutional protection of consumers of financial services, based on the obligation to adequately inform him about the conditions of their contract, have proved inadequate. Creation of a complete system of consumer protection in financial services should involve three groups of participants: consumers , financial institutions and public authorities, including financial supervision. This would help not only to increase the level of consumer protection in complicated financial market, but raise the stability of the entire financial sector.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
author
References
 • Czech T., Efektywność instrumentów prawnych ochrony kredytobiorcy-konsumenta w świetle orzecznictwa sądowego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2014.
 • Frączek B., Mitręga-Niestrój K., Regulacyjno-instytucjonalne ramy ochrony konsumentów na rynku usług finansowych – wybrane doświadczenia międzynarodowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2015, nr 2.
 • HM Treasury, A New Approach to Financial Regulation: Securing Stability, Protecting Consumers, London 2012.
 • Kunkiel-Kryńska A., Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Menkes M., Reforma systemów nadzoru finansowego UE i USA, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH” 2013, nr 37.
 • NIK, Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, Warszawa 2014.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 października 2011 r. w sprawie edukacji finansowej i odpowiedzialnego wykorzystywania produktów finansowych (opinia z inicjatywy własnej), 2011/C 318/04.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Rzecznik Finansowy, Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami, Warszawa 2016 (czerwiec).
 • Rzecznik Finansowy, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Część II, Warszawa 2016 (marzec).
 • Szpringer W., Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, Wolters Kluwer Polska, Wrocław 2005.
 • Tereszkiewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, Warszawa 2015.
 • Tischner A., Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.