PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Wpływ trwałości projektów finansowych ze środków unijnych na korekty finansowe

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Efektywna absorpcja przyznanych środków europejskich przyczynia się do rozwoju gospodarki kraju członkowskiego. Zdolność ta jest uzależniona od uwarunkowań zarówno beneficjenta, jak i instytucji przekazującej środki. Po stronie beneficjenta efektywność zależy od poziomu jego rozwoju, który wyznacza hierarchię jego potrzeb, oraz od umiejętności zgromadzenia środków własnych, niezbędnych przy współfinansowaniu. Po stronie instytucji przekazującej środki decydujące to jakość systemu instytucjonalnego i przejrzystość regulacji dotyczących pomocy unijnej. Korekta finansowa stanowi sankcję za wszelkie nieprawidłowości dokonane przez beneficjentów w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej. Celem analizy jest określenie czynników wpływających na ryzyko zwrotu dotacji unijnej przez beneficjenta w okresie trwałości oraz wskazanie poziomu istotności zaistniałych uchybień, które rzutują na wysokość korekty finansowej. Zasadniczą tezę stanowi stwierdzenie, iż istnieje wiele nieprawidłowości występujących w okresie trwałości, związanych głównie z niedostateczną wiedzą i doświadczeniem beneficjentów.
EN
The effective absorption of European funds, contributes to the development of the economy of a member state. This ability depends on the conditions of both the recipient and the institution transferring funds. The beneficiary effectiveness depends on its level of development, which determines the hierarchy of its needs and skills of own resources’ accumulation, necessary co-financing. The institution transferring funds are decisive quality of the institutional system and the transparency regulations for EU assistance. The financial correction is a sanction for any irregularities made by the beneficiaries in the implementation of projects co-financed by European Union funds. The aim of the analysis is to determine the factors affecting the risk of repayment of the EU grant by the beneficiary during the permanence period, and to indicate the level of significance of occurred deficiencies that affect the amount of financial correction. The essential thesis is a statement that there are many irregularities in the shelf life associated mainly with insufficient knowledge and experience of the beneficiaries.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
author
References
 • Brysiewicz K., Change of control podmiotów realizujących projekty unijne a ryzyko zwrotu dofinansowania, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 10, http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/emchange-of-controlem-podmiotow-realizujacych-projekty-unijne-a-ryzyko-zwrotu-dofinansowania [data dostępu: 20.02.2016].
 • Deloitte, Nieuzasadniona korzyść – definicja pojęcia na użytek systemu wdrażania EFRR i FS, 2011, http://docplayer.pl/2564614-Nieuzasadniona-korzysc-definicja-pojecia-na-usytek-systemu-wdrasania-efrr-i-fs.html [data dostępu: 20.02.2016].
 • Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • Filipek A., Fundusze Unii Europejskiej. Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Perspektywa finansowa 2007–2013, Placet, Warszawa 2009.
 • Gorzelak G., Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREGu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Hausner J., Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski. Polityka strukturalna i fundusze przedakcesyjne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000.
 • Lech M., Wszołek-Lech D., Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2012.
 • NIK, Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych na przykładzie wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych, 2014, https://bip.nik.gov.pl/kontrole/P/13/196/LKR [data dostępu: 20.02.2016].
 • Piaszczyk A., Audyt środków unijnych, PWE, Warszawa 2007.
 • Poździk R., Fundusze unijne, Wydawnictwo Verba, Lublin 2008.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 347, 20.12.2013).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 2006, nr 210 ze zm.).
 • Szewczak M., Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 • Trocki M., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2015.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Spotkanie informacyjne – „Trwałość w projektach dofinansowanych ze środków MRPO”, Kraków, 13.03.2015.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.).
 • Załącznik nr 2 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów – Metodyka doboru projektów do kontroli w okresie trwałości MRPO, www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/Documents/wytyczneIZ/wytyczne_kontrola/wytyczne_24022015/Metodyka_kontrola_w_okresie_trwalosci_24022015.pdf [data dostępu: 20.02.2016].
 • Zarząd Województwa Małopolskiego, Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów, Kraków 2015, www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/Documents/wytyczneIZ/wytyczne_kontrola/wytyczne_22122015/Wytyczne_IZ_MRPO_w_zakresie_kontroli_i_monitorowania_projektow_grudzien2015.pdf [data dostępu: 20.02.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_393
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.