PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Empatia jako przesłanka prorodzinnych zachowań finansowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotnym instrumentem wzmacniania odporności finansowej gospodarstw domowych są pożyczki od rodziny i znajomych, gdyż stanowią drugie pod względem popularności (23,7%) źródło finansowania nieprzewidzianych wydatków Polaków. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia zachowań empatycznych ujawniających się w kontekście udzielania pożyczek rodzinnych dla odporności finansowej gospodarstw domowych. Wykorzystane metody badawcze to: krytyczna analiza literatury przedmiotu, proste metody statystyczne i metoda sondażu diagnostycznego. Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że około 73% Polaków udzieliło w 2015 r. pożyczki rodzinnej. Wśród najczęściej wymienianych motywów wsparcia finansowego krewnych znalazła się empatia (34,1% wskazań). Zachowania empatyczne należy zatem uznać za sprzyjające wzmacnianiu odporności finansowej gospodarstw domowych.
EN
The crucial instrument, which strengthens the financial resilience of households is represented by loans from family and friends, since they constitute the second popular (23.7%) source of financing unexpected expenses incurred by Poles. The purpose of the article is to present the significance of empathic behaviours, shown in the context of granting family loans, for the financial resilience of households. The following research methods were applied: critical analysis of the subject literature, simple statistical methods and the method of diagnostic survey. The conducted survey studies revealed that approx. 73% of Poles granted a family loan in 2015. Among the most frequent motives of financial support offered to family members the following was listed empathy (34.1% indications). Therefore, emphatic behaviours should be considered as facilitating the strengthening of financial resilience of households.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Antonides G., Raajj W.F. van, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Bonino S., Rozwój empatii w kontekście zarażania się emocjami innych osób oraz tworzenia reprezentacji poznawczej, „Nowiny Psychologiczne” 1996, nr 1.
 • Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2012.
 • Clarke D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2007.
 • Gołąb A., Normy moralne a gotowość do udzielania pomocy innym, [w:] J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.
 • Gulin W., Theodora Lippsa psychologiczna koncepcja empatii, „Forum Psychologiczne” 1997, t. 2, nr 1.
 • Hoffman M.L., Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice, Cambridge University Press, Cambridge 2000, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511805851.
 • Kaźmierczak M., Empatia w strukturach organizacyjnych, „Roczniki Psychologiczne” 2004, t. 7, nr 2.
 • Kliś M., Adaptacyjna rola empatii w różnych sytuacjach życiowych, „Horyzonty Psychologii”, t. 2: Rozprawy i artykuły naukowe, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2012.
 • Salovey P., Mayer J.D., Emotional Intelligence, “Imagination, Cognition, and Personality” 1990, Vol. 9, No. 3.
 • Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/prorodzinny;2508857 [data dostępu: 20.05.2016].
 • Smyczek S., Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012.
 • Solarz M., Zwiększanie odporności finansowej gospodarstw domowych jako warunek trwałej inkluzji finansowej, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, Vol. 49, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.517.
 • Stein E., O zagadnieniu czucia, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Wosińska W., Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_423
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.