PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Konkurencyjność zamówień publicznych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka konkurencyjności rynku zamówień publicznych jest rzadko podejmowana w literaturze ekonomicznej. Prawo zamówień publicznych przewiduje mechanizmy konkurowania ze sobą podmiotów gospodarczych, lecz głównym celem zamawiających jest pozytywne przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Praca podejmuje próbę oceny konkurencyjności systemu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w podziale na dwie grupy kontraktów: poniżej i powyżej tzw. progów unijnych, głównie w Polsce. Ograniczenia w dostępie do danych statystycznych w UE uniemożliwiają bowiem porównania międzynarodowe w zakresie zamówień o wartości poniżej progów unijnych. W pracy wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdań Prezesa UZP z lat 2007–2014 i raporty UE oparte na systemie ED z lat 2010–2013. Biorąc pod uwagę średnią liczbę ofert na jedno postępowanie o zamówienie publiczne, Polska plasuje się w końcowej części rankingu krajów UE pod tym względem. Ponadto podjęta w pracy próba oceny wpływu tej konkurencyjności na rozwój gospodarczy w skali makroekonomicznej nie przyniosła omawianych pozytywnych efektów. Jak się wydaje, zamówienia publiczne mają nie tylko wymiar ekonomiczny, ale przede wszystkim społeczny i środowiskowy.
EN
Competitiveness of public procurement market is rarely subject of scientific economic investigations. The Polish public procurement law takes into account mechanisms of competing economic units, however the main goal of contracting authorities is to conduct a public procurement procedure in the way to enable a realization of public contract. The work analyses legal framework for public procurement in relation to the Polish market using data coming from sources: published by the Bulletin of Public Procurement (values less than the EU thresholds) and Tenders Electronic Daily (contracts with values higher than the EU thresholds) according to three groups of contracts: supplies, construction works and services in the time periods 2000–2014 and 2010–2013, respectively. Empirical results, based mainly on the average number of bids for each tender, prove that Poland is still at the end of rank list of the EU countries. Macroeconomic approach to the subject of competitiveness of public procurement market may be misleading because the public procurements play not only economic function, but mainly social and environmental ones.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
  • Eurostat database [tsdec100], stan na dzień 31 maja 2016 r.
  • Public Procurement Indicators 2013, DG Grow G4 – Innovative and e-Procurement, June 17, 2015, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11022/attachments/1/translations/en/renditions/native [data dostępu: 10.05.2016].
  • Szymański J., Ocena funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce na przykładzie dostaw w latach 2009–2011, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 (praca doktorska).
  • Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005.
  • UOKiK, Zmowy przetargowe, Warszawa 2012, www.uokik.gpv.pl/download.php.plik=11132 [data dostępu: 10.10.2016].
  • Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdania Prezesa UZP z lat 2000–2014, Warszawa 2015.
  • Ustawa – Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1020).
  • Waresa M.A. (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2015, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
  • Załącznik do uchwały nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. – Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 (poz. 289).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_443
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.