PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Leasing i kredyt w systemie zamówień publicznych w Polsce na tle innych krajów UE

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zawieranie umów leasingowych i kredytowych przez podmioty sektora publicznego podlega (podobnie jak inne wydatki na dobra i usługi) wymogom prawa zamówień publicznych. Podjęta w artykule próba porównania tych dwóch form finansowania sektora publicznego w latach 2010–2014 prowadzi do wniosku, że w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych zdecydowanie dominuje kredyt. Dla zamówień publicznych o wartości równej co najmniej progom unijnym ta przewaga jest nadal duża, chociaż malejącej tendencji umów kredytowych towarzyszy rosnący trend liczby umów leasingowych. Porównania międzynarodowe wskazują, że krajowe podmioty zamawiające są liderem europejskim w zakresie zamówień publicznych na usługi kredytu. Wysoka liczba kredytów, przy relatywnie niskiej liczbie zawieranych kontraktów na dostawy leasingu, może świadczyć o preferencjach potencjalnych zamawiających w zakresie pozyskiwania środków pieniężnych przez takie procedury, które nie wymagają skomplikowanego opisu przedmiotu zamówienia, co spełniają kredyty, podczas gdy specyfiką leasingu jest połączenie dwóch rodzajów zamówień: dostaw i usług finansowych.
EN
Concluding leasing and bank credit contracts public sector entities are subject to, as all other expenditures on services and goods, the rigors of public procurement law. The aim of the paper is to compare how often these two sources of public financing are used in Poland and other European countries. As for public procurement of value less than so-called European thresholds, Poland is characterized by very high amount of bank credits in comparison with leasing services. In case of public procurement with higher values (more than the EU thresholds), the situation in the period 2010–2014 is the same, however, tendency of amount of bank credits is decreasing, while the number of leasing contracts slowly increases. The Polish public entities are leaders in the EU especially in the area of public contracts for bank credits. It could be explained by their preferences in the field of financial means by such procedures which do not require additional complicated description of public procurement subject. Bank credits fulfill such a condition.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
  • BZP, http://bzp1.portal.uzp.gov.pl [data dostępu: 16.01.2014].
  • Dąbkowski A., Innowacje w leasingu – leasing tenencyjny, zwrotny, norweski, lombardowy, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013.
  • ftp://ftp.uzp.gov.pl/bzp/xml [data dostępu: 16.01.2014].
  • GUS, Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2015 r., Warszawa 2016.
  • http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=browser [data dostępu: 16.01.2014].
  • Sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w latach 2010–2014.
  • Starzyński W., Leasing w systemie zamówień publicznych w Polsce – uwarunkowania i ocena, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.235.
  • TED, http://ted.europa.eu/TED/search/search.do [data dostępu: 16.01.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_457
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.