PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Aukcja elektroniczna w zamówieniach udzielanych przez publiczną służbę zdrowia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praktyczne narzędzia, mogące poprawić sytuację finansową publicznych placówek służby zdrowia, są wbudowane w system zamówień publicznych. Ich wykorzystanie daje wymierne efekty finansowe. Celem artykułu jest próba przedstawienia aukcji elektronicznej jako elementu systemu zamówień publicznych zwiększającego efektywność ekonomiczną udzielanych zamówień. W opracowaniu oszacowano na przykładzie wybranego wieloprofilowego publicznego szpitala, możliwe do uzyskania oszczędności finansowe wynikające z zastosowania aukcji elektronicznej na tle zagregowanych wydatków i przychodów jednostki w 2015 r. Z uwagi na bardzo ograniczoną sprawozdawczość dotyczącą wykorzystania aukcji elektronicznej w krajowym systemie zamówień publicznych, zebrano i przeanalizowano informacje z platform aukcyjnych. Wykorzystując dostępne materiały źródłowe, określono liczbę zamówień udzielonych w 2015 r. przez krajową publiczną służbę zdrowia, w których przewidziano aukcję elektroniczną, określając poziom zainteresowania procedurą.
EN
Practical tools that could improve the financial situation of public health service facilities are built into the system of public procurement. Their use gives measurable financial results. The purpose of this article is an attempt to present an electronic auction as part of the public procurement system, increasing the economic efficiency of awarded contracts. In the article, on the example of the chosen multi-profile public hospital, the opportunity to obtain financial savings resulting from the use of an electronic auction was estimated on the background of aggregated expenditure and revenue of the unit in 2015. Due to the very limited reporting of the use of electronic auction in the national public procurement system, information was collected and analyzed from the auction platforms. Using the available source material, the number of contracts awarded in 2015 by the national public health service which provides an electronic auction was set, specifying the level of interest in the procedure.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Bausa O., Kourtidis S., Liljemo K., e-Procurement Golden Book of Good Practice, PWC, Brussels 2013.
 • Brzozowska K., Innowacyjność Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w polityce inwestycyjnej jednostek sektora publicznego w Polsce, „Folia Pomer. Oeconomica” 2011, nr 291 (65).
 • Burguet R., Yeon-Koo C., Competitive Procurement with Corruption, “RAND Journal of Economics” 2004, Vol. 35, No. 1, DOI: https://doi.org/10.2307/1593729.
 • Lewandowska H., Monopoliści na rynku obrotu lekami, [w:] Polityka Zdrowotna V 2006, Instytut Polityki Ochrony Zdrowia, Warszawa 2016.
 • Pałka Ł., Dług publiczny w Polsce rośnie w tempie 477 milionów złotych na dobę, 2015, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dlug-publiczny-w-polsce-rosnie-w-tempie-477,221,0,1915613.html [data dostępu: 10.10.2016].
 • Platforma przetargowa (e- procurement) dla biznesu, www.soldea.pl/oferta2.php [data dostępu: 10.10.2016].
 • PMR o rynku szpitali publicznych w 2015 roku, 2015, www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/PMR-o-rynku-szpitali-publicznych-w-2015-roku,156690,1.html [data dostępu: 10.10.2016].
 • Riese C., Vergaberecht Grundlagen, Verfahren-, Rechtsschutz, Springer-Verlag, Berlin 1998.
 • Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce, UZP, Warszawa 2013.
 • Starzyńska W., Rynek zamówień publicznych w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 • Szymczak M., Aukcja elektroniczna. Praktyczny poradnik dla użytkowników Platformy Aukcji Elektronicznej UZP, UZP, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. 1994, nr 76, poz. 344).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006, nr 79, poz. 551).
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195).
 • UZP, Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r., Warszawa 2015.
 • Zadłużenie sektora finansów publicznych, 2016, www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych [data dostępu: 10.10.2016].
 • Zadłużenie SPZOZ, www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie-spzoz [data dostępu: 10.10.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_511
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.