PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Modele predykcji bankructwa a zasady rachunkowości banków

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy aktualnego problemu prognozowania bankructwa banków. W okresie ostatniego kryzysu finansowego wiele europejskich i amerykańskich banków ogłosiło upadłość, a znaczna część pozostałych banków miała gorsze wyniki finansowe. W związku z tym istotne wydają się nasilone badania dotyczące metod i narzędzi ograniczających ryzyko upadłości takich instytucji finansowych. Podobnie ważne są jednoznaczne regulacje i wymogi organów ustawodawczych czy nadzorczych odnośnie do zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej banków. Autorzy stwierdzili, że wielość i dostępność różnych modeli prognozowania bankructwa banków (nie deprecjonując oczywiście innych działań i metod nadzorczych czy kontrolujących instytucji), a także przejrzystość narzucanych bankom zasad rachunkowości wpływa na ogólną stabilność sektora bankowego.
EN
The paper concerns the current and important issue concerning the bankruptcy prediction of banks. During the recent financial crisis, many European and American banks declared bankruptcy, and many other banks showed worse financial results. Hence, the intense research on methods and tools for reducing the risk of bankruptcy of such financial institutions seems to be important. Clear regulations and requirements of the legislative and supervisory bodies regarding accounting principles and financial reporting of banks are equally important. The authors found that the variety and availability of different models for predicting bankruptcy of banks, as well as the transparency of dedicated accounting rules for banks, affect the stability of the banking sector.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Raport roczny BFG za 2012 rok, www.bfg.gov.pl [data dostępu: 10.05.2016].
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Raport roczny BFG za 2013 rok, www.bfg.gov.pl [data dostępu: 10.05.2016].
 • Betz F., Oprica S., Peltonen T.A., Sarlin P., Predicting Distress in European Banks, “Journal of Banking & Finance” 2014, No. 45.
 • Białas M., Wycena instrumentów finansowych według wartości godziwej w bankach, [w:] E. Nowak, P. Bednarek (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.
 • Cleary S., Hebb G., An Efficient and Functional Model for Predicting Bank Distress: In and Out of Sample Evidence, “Journal of Banking & Finance” 2016, No. 64.
 • Cox R.A.K., Wangb G.W.Y., Predicting the US Bank Failure: A Discriminant Analysis, “Economic Analysis and Policy” 2014, No. 44.
 • Dec P., Kompleksowy system wczesnego ostrzegania, [w:] A. Fierla (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Demyanyk Y., Hasan I., Financial Crises and Bank Failures: A Review of Prediction Methods, Federal Reserve Bank of Cleveland, Working Paper 2009, No. 4.
 • Emerling I., Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” 2012, nr 126.
 • Estrella A., Park S., Peristiani S., Capital Ratios as Predictors of Bank Failures, “Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review” 2000 (July).
 • Hołda A., Staszel A., Polityka rachunkowości, [w:] A. Hołda (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Kalita J., Żukowska H., Polityka rachunkowości – uniwersalizm a specyfika w różnych podmiotach rachunkowości, [w:] M. Wrona, W. Janik (red.), Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Założenia teoretyczne i doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny i prognozowania zagrożenia banków upadłością, „Bezpieczny Bank” 2006, nr 2 (31).
 • Kucharczyk B., Wartość godziwa w wycenie aktywów finansowych – praktyka polskich banków, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2010, nr 52 (108).
 • López-Iturriaga F.J., López-de-Foronda O., Sanz I.P., Predicting Bankruptcy Using Neural Networks in the Current Financial Crisis: A Study of U.S. Commercial Banks, University of Burgos, Working Papers, November 2010, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=171620 [data dostępu: 10.05.2016].
 • Masiukiewicz P., Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. IASB, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Rekomendacja U wydana przez KNF na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_U_tcm75-38338.pdf [data dostępu: 10.05.2016].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. 2013, poz. 329).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. 2011, nr 181, poz. 1082).
 • Szaruga K., Seredyński R., Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości. Wzorce zarządzeń wewnętrznych według ustawy o rachunkowości i MSSF, ODDK, Gdańsk 2015.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2015, poz. 4 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 1997, nr 140, poz. 939 z późń. zm.).
 • Żukowska H., Specyfika polityki rachunkowości w banku, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2013, t. 5 (41).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.