PL EN


2017 | 51 | 1 |
Article title

Fundusz Rezerwy Demograficznej w Polsce. Analiza i diagnoza pierwszych lat funkcjonowania oraz scenariusze jego przyszłego potencjału

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Demographic Reserve Fund (DRF) is the Polish equivalent of such funds introduced by many countries in the OECD. The article is an analysis and diagnosis of the situation of the Fund and its actual role in the pension system in Poland. In addition, it shows the projections of potential incomes and the state of the DRF until 2050, assuming implementation of solutions abandoned in the initial period. The final achievement of research contained in the article is to determine the potential effectiveness measured in month’s payments from the Pension Fund.
PL
Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) jest polskim odpowiednikiem tego typu funduszy wprowadzonych przez wiele krajów zrzeszonych w OECD. Artykuł stanowi analizę i diagnozę sytuacji Funduszu i jego rzeczywistej roli w systemie emerytalnym w Polsce. Ponadto przedstawiono projekcję potencjalnych wpływów i stanu FRD do 2050 r. przy założeniu realizacji działań zaniechanych w początkowym okresie. Końcowym osiągnięciem badań zawartych w artykule jest określenie jego potencjalnej efektywności mierzonej w miesiącach wypłat z Funduszu Emerytalnego.
Year
Volume
51
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-05-04
Contributors
References
 • Adamska-Mieruszewska J., Funkcjonowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce na tle rozwiązań światowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, t. 2, nr 74.
 • Grodzicki M., Funduszowi Rezerwy Demograficznej należy umożliwić realizację celów, do których został powołany, „Analiza FOR” 2012, nr 12.
 • Nagel W., Fundusz Rezerwy Demograficznej – dziesięć lat funkcjonowania. Próba bilansu i rekomendacje, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 2.
 • Obidziński P., Co dalej z Funduszem Rezerwy Demograficznej – wnioski z analiz i prognoz, „Polityka Społeczna” 2011 (numer specjalny).
 • OECD, Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds, Report On Pension Funds’ Long-Term Investments, OECD Publishing 2015.
 • Rutecka J., Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2013, nr 3.
 • Rutecka J., Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym – charakterystyka i zasady funkcjonowania, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2012, t. 2, nr 13.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998, nr 137, poz. 887).
 • Worldbank Database, Data from the Statistical Systems of Member Countries, http://data.worldbank.org [accessed: 10–20.12.2016].
 • Yermo J., Governance and Investment of Public Pension Reserve Funds in Selected OECD Countries, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing 2008.
 • ZUS, Bilans oraz Rachunek ZiS Funduszu Rezerwy Demograficznej za lata 2002–2015, Warszawa 2002–2015a.
 • ZUS, Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, Warszawa 2016.
 • ZUS, Sprawozdania z działalności ZUS za lata 2002–2015, Warszawa 2002–2015b.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_1_73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.