PL EN


2017 | 51 | 2 |
Article title

Wirtualizacja konsumpcji i jej oddziaływanie na kształtowanie postaw i zachowań prosumpcyjnych wśród młodych konsumentów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The ongoing process of consumption virtualization, linked to the development of new technologies and wider access to the Internet contributed to changes in buying patterns. This applies especially to the representatives of Generations Y and Z. The aim of the paper was to identify prosumption attitudes among young consumers, who mainly use the Internet to express their opinions and assessments. The survey conducted in 2017 on a group of 256 young consumers allows us to conclude that in the studied group nearly half of respondents deserve to be called prosumers, of which approximately 15% has already extensive experience in the process of co-creating the brand value. The coming years will bring the severity of active prosumer attitudes, especially among the representatives of Generation Z.
PL
Postępujący proces wirtualizacji konsumpcji, związany z rozwojem nowych technologii i upowszechnieniem się dostępu do Internetu, wpłynął na zmianę wzorców konsumentów. Dotyczy to zwłaszcza przedstawicieli pokolenia Y i pokolenia Z. Celem artykułu była identyfiacja postaw prosumpcyjnych wśród młodych konsumentów, którzy do wyrażania swoich opinii i ocen wykorzystują głównie Internet. Przeprowadzone w 2017 r. badania ankietowe wśród 256 młodych konsumentów pozwalają stwierdzić, że w badanej grupie na miano prosumenta zasługuje blisko połowa, z czego ok. 15% ma już bogate doświadczenia w procesie współtworzenia wartości marki produktu. Najbliższe lata przyniosą nasilenie aktywnych postaw prosumentów, zwłaszcza wśród przedstawicieli pokolenia Z.
Year
Volume
51
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-08-16
Contributors
References
 • Aniszewska G., Zmiany pokoleniowe a decyzje konsumenckie, „Marketing i Rynek”, 2015, nr 1.
 • Dejnaka A., Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Krzepicka A., Współczesny konsument – konsument digitalny, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, nr 255.
 • Mazurek G., Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Wyd. Poltext, 2012.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia, [w:] Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem. Red. Nauk. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 866, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 39, Szczecin 2015.
 • Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V, The future of competition. Co-Creating Unique Value with Costumers, Harvard Business School Press, Boston MA 2004.
 • Raport „E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska”, http://magazynhandel.pl/tag/raport-e-commerce-w-polsce-2016-gemius-dla-e-commerce-polska/
 • Raport Strategiczny. Internet 2015/2016, http://iab.org.pl/badania-i-publikacje/raport-strategiczny-internet-2015-2016/
 • Tarczydło B., Konsument digitalny i jego zachowania. Przegląd badań, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 45.
 • Tkaczyk J., Digital Consumer: Trends and Challenges [w:] The Impact of the Digital World on Management and Marketing, red. G. Mazurek, J. Tkaczyk, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2016.
 • Tkaczyk J., Zachowania konsumenckie w środowisku wirtualnym (on-line), [w:] S. Pilarski, M. Awdziej, M. Czaplicka, J. Tkaczyk, K. Zięba, Klient i Marketing, UWM, Olsztyn 2010.
 • Vargo S.L, Lusch R.F., Evollving to a New Dominant Logic For Marketing, “Journal of Marketing”, 2004, No. 68.
 • Zajadacz A., Pokolenie X, Y, Z a fenomen turystyki, [w:] Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Red. Nauk. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_2_143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.